Regler för utlämning

Vad gäller när någon begärs utlämnad för brott till ett land utanför EU, Norden och Storbritannien? Vi reder ut begreppen.
Oresundsbron

Den stat som önskar få en misstänkt eller dömd person utlämnad från Sverige ska lämna in en begäran om utlämning till Justitiedepartementet.

Sverige lämnar inte ut svenska medborgare

Om det efter kontroll på Justitiedepartementet framgår att det är uppenbart att begäran ska avslås, till exempel därför att den eftersökta personen är svensk medborgare, ska regeringen omedelbart avslå framställningen.

I annat fall skickas ärendet till riksåklagaren som ska yttra sig över förutsättningarna för utlämning. Om personen som begärs utlämnad inte motsätter sig utlämning skickas riksåklagarens yttrande direkt till regeringen som fattar beslut.

Högsta domstolen kan pröva ärendet

Om personen motsätter sig utlämning, ska Högsta domstolen pröva om utlämningen kan beviljas enligt de krav som finns i utlämningslagen. Högsta domstolen överlämnar sedan ärendet till regeringen för beslut.

 1. Om Högsta domstolen motsätter sig utlämning är regeringen bunden av beslutet och utlämning får inte ske.
 2. Om Högsta domstolen medger utlämning kan regeringen antingen besluta om utlämning eller besluta att utlämning ändå inte ska ske.

När kan en person inte lämnas ut?

I utlämningslagen finns ett antal hinder mot utlämning. Exempel på sådana hinder kan vara;

 • Om den som är misstänkt eller dömd är svensk medborgare.
 • Om gärningen inte motsvarar ett brott av viss svårighetsgrad enligt svensk lag.
 • Om ett eventuellt utdömt fängelsestraff inte är minst fyra månader.
 • Om brottet är ett militärt eller politiskt brott.
 • Om den som är eftersökt riskerar allvarlig förföljelse i den andra staten på grund av sin etnicitet, trosuppfattning, samhällsgrupp eller politiska uppfattning.
 • Om en utlämning på grund av personens ”ungdom, hälsotillstånd eller personliga förhållanden i övrigt” skulle anses inhuman.
 • Om brottet skulle vara preskriberat enligt svensk lag.

En begäran om utlämning kan även avslås om utlämningen skulle strida mot Europakonventionen eller Barnkonventionen.

Villkor kan ställas för utlämning

När utlämning beviljas kan vissa villkor ställas upp. Till exempel får den som utlämnas inte, utan medgivande av regeringen, åtalas eller straffas i den andra staten för något annat brott som begåtts före utlämningen (den så kallade specialitetsprincipen). Ett medgivande från regeringen krävs också om en person ska vidareutlämnas till en annan stat. Den som utlämnas får inte heller straffas med döden.

Publicerad 2023-01-18

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Få beviljas resning

  Om det kommer fram nya uppgifter i ett tidigare dömt mål kan resning beviljas, både till nackdel för den som friats och till förmån för den som dömts. Men resning är ett undantag och mycket få ansökningar beviljas.

  Läs mer
 • Åklagarmyndigheten först att testa nytt EU-system för digitala utbyten

  EU-kommissionen har i samarbete med medlemsstaterna utvecklat ett säkert digitalt system, eEDES (e-Evidence Digital Exchange System). Åklagarmyndigheten är den första svenska myndigheten som testar systemet, och Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet deltar i pilotprojektet. Att utbyta europeiska utredningsordrar via den nya digitala kanalen är det första steget i ett större införande.

  Läs mer
 • Korruption – ett hål svårt att ta sig upp ifrån

  I ett land genomsyrat av korruption utgår ofta medborgarna från att beslut fattas av mutade makthavare. Men det finns personer, tjänstemän och andra, som har mod att stå emot. De lever dock farligt. Chefsåklagare Martin Bresman berättar om vikten av att ta ett globalt ansvar för att vända utvecklingen och skydda demokratin.

  Läs mer
 • Myndigheternas samarbete ger effekt mot den kriminella ekonomin

  Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet gav effekt under 2023. Insatserna mot den kriminella ekonomin resulterade i de högsta utfallen för höjda skatter, stoppade bidrag och utmätta tillgångar hittills i satsningen. Det framgår av återrapporteringen till regeringen.

  Läs mer
 • Fler nyheter