Kraftiga böteshöjningar föreslås för trafikbrott med hög olycksrisk

Publicerad: 2006-06-16 14:36:00

Med anledning av den lagändring som sker den 1 oktober 2006 har Åklagarmyndigheten med stöd av en arbetsgrupp gjort en översyn av samtliga ordningsböter. Förslaget, som nu går på remiss, innebär bland annat kraftigt höjda böter för trafikbrott som har hög olycksrisk.

- För förseelser som är allvarliga ur ett trafiksäkerhetsperspektiv föreslår vi att böterna höjs kraftigt. Som exempel kan nämnas hastighetsöverträdelser, där nivåerna i dag är 800-2 000 kronor och där vi föreslår nivåer på mellan 2 000 och 4 000.

Rödljuskörning ger i dag 1 200 kronor i böter, men vi föreslår en höjning till 3 000, säger överåklagare Sven-Erik Alhem på Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Malmö. Även bötesnivåerna inom yrkestrafikområdet föreslår man ska höjas markant.

- Överträdelser av bestämmelserna om bland annat kör- och vilotider är ett trafiksäkerhetsproblem och det behövs därför strängare straff för att markera allvaret, säger Sven-Erik Alhem.

Ett exempel på föreslagna höjningar är från 1 200 till 3 000 kronor för att bryta mot reglerna om tillåten körtid för yrkesförare.

Bakgrund

Riksdagen har beslutat att det lägsta beloppet för penningböter ska höjas från 100 till 200 kronor och att det högsta beloppet höjs från 2 000 till 4 000 kronor (och för flera brott från 5 000 till 10 000 kronor). Ändringen träder i kraft den 1 oktober 2006.

Riksåklagaren har därför beslutat att sammanställningen av ordningsböter, dvs. böter som poliser och tulltjänstemän kan utfärda, helt ska ses över. En arbetsgrupp med representanter från Rikspolisstyrelsen, Vägverket och Vägtrafikinspektionen har i samverkan med Åklagarmyndigheten arbetat fram ett förslag, som nu skickas på bred remiss.