Årsredovisning 2008: Goda resultat under hård press

Publicerad: 2009-02-25 11:21:00

År 2008 präglades av hög arbetsbelastning, men också av goda resultat. Det framgår av Åklagarmyndighetens årsredovisning för 2008 som nu har lämnats till regeringen

Under år 2008 förbättrades Åklagarmyndighetens resultat på flera punkter, trots att arbetsbelastningen var mycket hög och antalet anställda minskade.

•Cirka 6 500 fler personer som begått brott lagfördes jämfört med året innan.

•Inflödet av brottsmisstankar ökade med 7 procent jämfört med 2007.

•Antalet avslutade brottsmisstankar ökade med 9 procent, eller 48 000 brottsmisstankar.

•Under 2008 avslutades 559 brottsmisstankar per årsarbetande åklagare, att jämföra med 505 stycken år 2007. Ökningen under 2008 är drygt 10 procent.

•Den genomsnittliga tiden från att ett ärende kommer in till dess att åklagare fattat beslut minskade under året med 2 dagar till 34 dagar. Målet är 30 dagar.

På grund av det ansträngda resursläget innebar 2008 bland annat utebliven vidareutbildning, en restriktiv hållning till lokal samverkan med andra myndigheter och inte minst en stor uppoffring av personalen.

Förändringar för en effektivare brottsbekämpning

Under året fattades också en rad organisationsbeslut som syftar till större effektivitet i brottsbekämpningen. Förändringarna har trätt i kraft 2009 och innebär bland annat:

•En ny nationell åklagarkammare, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, inrättas.

•De åklagare som handlägger ekobrott utanför storstadsområdena koncentreras till sex orter i landet nämligen Umeå, Sundsvall, Uppsala, Örebro, Linköping och Växjö.

•En särskild befattning som överåklagare inrättas för att förstärka och hålla samman arbetet mot den organiserade brottsligheten.