Lagen om terroristbrott - fakta

Publicerad: 2010-12-13 08:52:00

Korta fakta om lagen (2003:148) om straff för terroristbrott presenteras här.

Lagen är uppbyggd så att den omfattar en uppräkning av olika brott - en brottskatalog. Dit hör bland annat mord, dråp, grov misshandel, människorov, mordbrand och sabotage.

För att klassas som terroristbrott krävs dessutom att gärningen allvarligt kan skada en stat eller mellanfolklig organisation. Med detta avses att gärningen på något sätt riktas mot viktiga samhällsfunktioner. Det preciseras genom att gärningen ska ha företagits i vissa syften, antingen

1. injaga allvarlig fruktan hos befolkningen eller en viss befolkningsgrupp,

2. tvinga offentliga organ att vidta vissa åtgärder, eller

3. allvarligt destabilisera grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala funktioner.

Om inte ett högre straff gäller enligt de vanliga bestämmelserna i brottsbalken är straffet för terroristbrott fängelse, i minst fyra och högst arton år eller på livstid. Om brottet bedöms som mindre grovt är straffet fängelse i minst två och högst sex år.