Kommentar om sjuksköterskedomen

Publicerad: 2011-11-30 13:38:00

Åklagare Gunnar Fjaestad kommenterar domen mot sjuksköterskan vid SOS Alarm

"Tingsrätten har grundligt och välformulerat redovisat skälen för ogillande dom. Jag delar tingsrättens analys av sjuksköterskans handläggning av ärendet med Emil Linell och att denne varit oaktsam i sin tjänst vid det aktuella tillfället.

Jag är emellertid av den bedömningen att om Emil Linnell hamnat under snabb akut vård - och denna hade tagit sin början redan i ambulansen - hade prognosen vänt enbart till dennes fördel. Emil Linnell var i sådant skick att han kunde tala medsjuksköterskan strax efter kl 06.00. Om han istället befunnit sig i en ambulans och erhållit akutvård vid samma tid menar jag att Emil Linnell överlevt och att detta - så lång det går - är visat."

Gunnar Fjaestad har ännu inte tagit ställning till om han ska överklaga tingsrättens dom.