Aktuell status i Sture Bergwall-ärendet

Publicerad: 2012-08-07 10:09:00

En sammanfattande redogörelse av åklagarnas arbete med resningsärendena.

I en polisanmälan från 2008 gjorde två personer gällande att en åklagare och en kriminalinspektör hade gjort sig skyldiga till brott i tjänsten i samband med förundersökningarna och rättegångarna mot Thomas Quick, numera Sture Bergwall. I det sammanhanget begärdes också att Åklagarmyndigheten skulle granska handläggningen av ärendena för att ta ställning till om det fanns anledning för åklagare att initiera resning av domarna.

Riksåklagaren överlämnade den 16 februari 2009 frågan om att initiera ett resningsförfarande till Riksenheten för polismål. Samtidigt beslutade riksåklagaren att inte inleda någon förundersökning om tjänstefel eller annat brott, och konstaterade att någon särskild tillsyn inte var aktuell i ärendet. De närmare skälen för riksåklagarens ställningstaganden framgår av beslutet.

Riksenheten för polismål har sedan dess handlagt de resningsansökningar, sammanlagt fyra stycken, som Sture Bergwall lämnat in. I samtliga dessa fyra fall har åklagarna tillstyrkt resning.

I juni 2012 ansökte tf chefsåklagaren Bengt Landahl respektive chefsåklagaren Kristian Augustsson om resning till förmån för Sture Bergwall när det gäller en dom från Piteå tingsrätt i november 1994 samt en dom från Gällivare tingsrätt i januari 1996. Därmed hade samtliga domar mot Sture Bergwall för mord blivit föremål för begäran om resning.

Dåvarande chefen för Riksenheten för polismål överåklagaren Björn Ericson redovisade den 14 maj 2012 till riksåklagaren sina synpunkter och iakttagelser med anledning av uppdraget.

Riksåklagaren har ännu inte tagit ställning till om de iakttagelser som Björn Ericsson har redovisat eller om det som i övrigt har framkommit vid handläggningen av de aktuella ärendena bör föranleda någon ytterligare åtgärd.