Förundersökningen om Centrala etikprövningsnämnden läggs ned

Publicerad: 2012-12-13 22:51:00

Medieuppgifter i höstas ledde till att förundersökning inleddes om delar av Centrala etikprövningsnämndens verksamhet. Misstankarna gällde tjänstefel. Efter ca tre månader har förundersök­ningen idag lagts ned.

Medieuppgifter i höstas ledde till att förundersökning inleddes om delar av Centrala etikprövningsnämndens verksamhet. Misstankarna gällde tjänstefel. Efter ca tre månader har förundersök-ningen idag lagts ned.

Under hösten 2012 framkom medieuppgifter som gjorde att det fanns anledning att misstänka tjänstefel inom Centrala etikpröv-nings-nämnden. Bland annat påstods att företrädare för nämnden hade antedaterat beslut inom ramen för tillsynsverk-samheten.

En förundersökning om tjänstefel inleddes och har bedrivits under ca tre månaders tid. Inom ramen för förundersökningen har bland annat original-akter från nämnden granskats och jämförts med loggnings-uppgifter för när olika dokument har skapats. Dessutom har förhör hållits med personer som är anställda på nämnden.

Utredningen har visat att beslut som ska ha fattats under perioden 2006-2010 slutdokumenterats i digital form först 2012, att flera protokoll saknas eller inte har justerats och att det brister i interna rutiner för bland annat arkivering och diarieföring.

Förundersökningsledare är kammaråklagare Pär Andersson vid City åklagarkammare i Stockholm. Han kommenterar förunder-sökningen på följande sätt:

"Flera brister i nämndens verksamhet har framkommit under utredningen, men utifrån bland annat förhör kan jag konstatera att bristerna inte är av den omfattningen att de kan föranleda straffrättsligt ansvar för tjänstefel eller något annat brott."

I sammanhanget kan nämnas att anmälningar även gjorts till Justitiekanslern och Utbildningsdepartementet.