HD-dom innebär ingen kränkning av Europakonventionen

Publicerad: 2012-02-09 11:09:00

Högsta domstolen i Sverige kränkte inte yttrandefriheten när den 2006 fällde fyra män för hets mot folkgrupp, slår Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna fast i en dom.

År 2006 åtalades och dömdes fyra personer för hets mot folkgrupp. De hade bland eleverna på enskola spridit flygblad som innehöll uttalandenom homosexuella. Målet gälldebland annatom åtalet innebar en kränkning av deras yttrandefrihet enligt Europakonventionen.

I sin dom fäste Högsta domstolen avgörande vikt vid attde fyra tagit sig in på skolan utan att ha rätt att vistas där och att dedelat ut flygbladen utan att eleverna kunnat ta ställning till om de ville ta del av uttalandena eller inte.

Europadomstolensbeslut

På begäran av de dömda har fallet tagits upp i Europadomstolen, som meddelat dom den 9 februari 2012. Enligt Europadomstolen föreligger det inte någon kränkning av Europakonventionen. Konklusionen är att ingripandet mot dem är rimligt med hänsyn till interesset av att skydda andra personers integritet.

Enjämförelse

En jämförelse kan göras med detså kallade pastor Gren-fallet från 2005. Där kom Högsta domstolen till slutsatsen att det förelågen kränkning av Europakonventionen, bland annat med hänsyn till reglernaom religionsfrihet.Här var också åhörarna frivilliga gudstjänstbesökare.