Åklagarmyndigheten tillstyrker att polisen omorganiseras

Publicerad: 2012-07-03 21:25:00

vSvar har lämnats på betänkandet En sammanhållen svensk polis (SOU 2012:13)

Åklagarmyndigheten tillstyrker att polisen omorganiseras enligt de linjer som utredningen föreslår,dvs. bland annat attRikspolisstyrelsen, SKL och de 21 länsmyndigheterna skulle föras samman till en myndighet.

I remissvaret framhåller Åklagarmyndigheten att det fortsatta arbetet bland annat måste säkerställa att det finns tillräckliga utredningsresurser. Vidare att tillsyns- och internutrednings-verksamheten anpassas så att den inte strider mot den grundläggande ansvarsfördelningen mellan rättsväsendets aktörer och mot åklagarens roll som förundersökningsledare.