HD-dom i det så kallade mangamålet

Publicerad: 2012-06-15 21:05:00

Högsta domstolen ogillar åtalet i sin helhet, eftersom bilderna föreställer fantasifigurer.

HD-dom i det så kallade mangamålet

I tingsrätten och hovrätten dömdes en person för barnpornografibrott till dagsböter för att ha innehaft 39 stycken barnpornografiska teckningar, flertalet så kallademangateckningar. Högsta domstolen har i en dom ogillat åtalet i sin helhet.

Enligt HD är bilderna pornografiska och föreställer barn, menför 38 av bilderna rör det sig om fantasifigurer som inte kan misstas för verkliga barn. Att straffbelägga innehav av sådana bilder strider mot informations- och yttrandefriheten som finns i den svenska grundlagen. Straffbestämmelsen om barnpornografibrott kan därför inte anses omfatta sådana bilder ochåtalet ogillas.

En av de 39 bilderna bedöms som verklighetstrogen och omfattas därför, enligt HD, av straffbestämmelsen om barnpornografibrott. HD ansåg dock att innehavet av denna bild var försvarligt, varför åtalet ogillades även när det gäller den bilden.

Riksåklagarens kommentar:

- Högsta domstolen har nu för första gången prövat hur bestämmelserna om barnpornografibrott ska tolkas när det gäller tecknade bilder.

- Mangaserier förekommer numera även i Sverige i relativt stor omfattning. HD:s dom är av vikt för ledning av rättstillämpningen, eftersom det i domen slås fast att tecknade barnpornografiska mangabilder som föreställer fantasifigurer inte ska omfattas av den svenska straffbestämmelsen om barnpornografibrott.

- HD:s dom har också betydelse för rättstillämpningen genom att det nu får anses klarlagt att barnpornografiska teckningar som är verklighetstrogna omfattas av förbudet mot att inneha barnpornografi.