Riksåklagaren har granskat läkarmålet

Publicerad: 2012-05-03 13:25:00

Riksåklagaren har på eget initiativ granskat hur åklagarna ur ett rättsligt perspektiv handlagt det så kallade läkarmålet. Slutsatsen är att det inte finns anledning att kritisera åklagarnas rättstillämpning.

Riksåklagaren har i sin roll som landets högsta åklagare granskat handläggningen av det uppmärksammade ärendet med en åtalad läkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna. Vid granskningen har det skriftliga materialet i ärendet gåtts igenom. De frågor som behandlas är hur tvångsmedel har använts, åtalsbeslutet och handläggningstiden.

Åklagarna har haft stöd i lag

Granskningen har inte gett anledning att rikta kritik mot åklagarnas rättstillämpning. Det fanns förutsättningar att använda tvångsmedel och användningen var inte oproportionerlig. Åtalsbeslutet och att vidhålla åtalet låg inom ramen för en sådan bedömning som en åklagare har fog för att göra, enligt rättegångsbalkens regler. Utredningen tog lång tid, vilket i sig är otillfredsställande, men var en följd av hur ärendet utvecklade sig.

En slutsats av granskningen är att ärendet i flera avseenden varit speciellt. Åtal mot läkare i deras yrkesutövning är mycket ovanliga. Det är också sannolikt första gången som en domstol underkänner en rättsmedicinsk analys från Rättsmedicinalverket (RMV).

Specialisering och ökat kunskapsutbyte

Rättsliga granskningar utgör ett led i Åklagarmyndighetens fortlöpande utvecklingsarbete och kan tillsammans med andra iakttagelser från den löpande verksamheten leda fram till beslut om förändringar i exempelvis organisation, rutiner och arbetssätt.

Enligt riksåklagaren finns skäl att överväga en specialisering hos åklagare för handläggning av misstankar om brott inom hälso- och sjukvården. Ett samarbete har också inletts för att öka det ömsesidiga kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan Åklagarmyndigheten, Socialstyrelsen och RMV.

Riksåklagarens kommentar

- Ärendet är unikt och omständigheterna mycket speciella. Därför bör det inte läggas till grund för några generella slutsatser om hur det straffrättsliga systemet förhåller sig till verksamheten inom hälso- och sjukvården. Det är dock viktigt att Åklagarmyndigheten fortsätter att utveckla sin kompetens och sina arbetsmetoder på området. Granskningen kan bidra till detta, även om det inte kan konstateras att något fel har begåtts, säger riksåklagare Anders Perklev.