Trafikärendena koncentreras till två åklagarkammare

Publicerad: 2012-05-15 07:36:00

Två av landets minsta åklagarkammare, Östersund och Karlskrona, ska under en försöksperiod handlägga samtliga trafikärenden i landet.

Försöket startade den 1 maj 2012, genom att Karlskrona förutom att handlägga ärenden från Blekinge också tog över trafikärendena från Kronobergs, Jönköpings och Kalmar län. Till Östersund överfördes ärenden från Jämtlands, Västerbottens, Västernorrlands och Norrbottens län.

Införandet kommer att ske successivt och den 1 november 2012 ska enligt planen hela landet omfattas. Försöket kommer att drivas i full skala i ett års tid och ska utvärderas vid ingången av år 2014. Sammanlagt två åklagare och åtta beredningsadministratörer ingår i trafikmålsorganisationen.

De ärendetyper som berörs är trafikbrott med endast böter i straffskalan. Exempel på sådana brott är vårdslöshet i trafik, brott mot trafikförordningen, brott mot fordonskungörelsen och brott mot kör- och vilotiderna. Totalt rör det sig om cirka 40000 brottsmisstankar varje år inom denna kategori ärenden.

Avsikten med försöksverksamheten är att utvärdera om myndighetens handläggning av trafikärenden kan utvecklas i och med att de handläggs på enbart två åklagarkammare. Förstudier har visat att en koncentration bör innebära bland annat ökad effektivitet, men också en mer enhetlig handläggning och ökad kvalitet. Det faktum att små enheter tillförs personal innebär också att sårbarheten minskar på dessa enheter.

Positiv start

Inledningen av försöksverksamheten har gått bra. Några mindre tekniska problem kunde lösas snabbt. Organisationen och arbetsmetoderna på kamrarna i Karlskrona och Östersund fungerar som avsett. Nästa etapp, där ytterligare sex län tillförs, är planerad till den 1 september 2012.