Förslag till etiska riktlinjer för Åklagarmyndigheten

Publicerad: 2013-04-11 15:46:00

I oktober 2012 gav riksåklagaren en arbetsgrupp i uppdrag att ta fram etiska riktlinjer för anställda inom Åklagarmyndigheten. Gruppen har nu lämnat sitt förslag, som ska ligga till grund för diskussioner i hela myndigheten.
Etiska riktlinjer för olika delar av rättsväsendet och andra myndigheter finns i varierande utsträckning i både Sverige och andra länder. I Åklagarmyndighetens grundutbildning ingår kursavsnitt som rör etikområdet både för åklagare och administratörer. Det senaste större arbete som gjorts inom Åklagarmyndigheten på etikområdet var dock för drygt tio år sedan. För att hålla diskussionen om dessa viktiga frågor levande har riksåklagaren tagit upp frågan på nytt genom att i oktober 2012 ge en arbetsgrupp i uppdrag att utarbeta ett förslag till etiska riktlinjer för anställda vid Åklagarmyndigheten.

Arbetsgruppen har nu redovisat sin rapport. Därmed är den första fasen i arbetet att fastställa etiska riktlinjer vid Åklagarmyndigheten avslutad. Nästa fas blir en bred och förutsättningslös diskussion i hela organisationen, som i sin tur ska utgöra grund för hur de etiska riktlinjerna slutligen bör utformas. Det övergripande arbetet inom Åklagarmyndigheten med etikfrågor beräknas vara slutfört första halvåret 2014.

Riksåklagare Anders Perklev kommenterar:

- Åklagarmyndighetens verksamhet utgör en central och viktig del av rättsväsendet. Åklagare fattar självständiga beslut som kan vara mycket ingripande för enskilda personer. Såväl åklagare som andra anställda i myndigheten har dagligen kontakt med många människor som på olika sätt är berörda av verksamheten. Det är mycket viktigt för Åklagarmyndigheten att upprätthålla allmänhetens förtroende för myndigheten och dess anställda. Ett sätt att stärka myndighetens anställda i sin professionella roll är att anta etiska riktlinjer som kan fungera som ett stöd för enskilda tjänstemän som ställs inför etiska dilemman i olika sammanhang.