Rapporter presenterade för justitieministern

Publicerad: 2013-04-16 15:44:00

Riksåklagare Anders Perklev och rikspolischef Bengt Svensson har i dag presenterat resultatet av två regeringsuppdrag.
Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen överlämnade den 28 mars 2013 två rapporter till regeringen:Analys av resultatet för verksamheten utredning och lagföring("resultatprojektet") ochGranskning av kvaliteten i den brottsutredande verksamheten("kvalitetsprojektet").Rapporterna har i dag också presenterats för justitieminister Beatrice Ask.

Resultatprojektet har förelva brottskategorier utgått från befintlig verksamhetsstatistik och analyser. Härredovisas ärendeflöden, analyser över resultatutvecklingen, geografiska skillnader och vissa viktiga framgångsfaktorer, från anmälan till slutligt beslut. En av slutsatserna är att en total brottsuppklaring av flera skäl inte är möjlig. Antalet uppklarade brott bedöms kunna öka, men det finns inga åtgärder som är generella för samtliga brottstyper som skulle kunna bidra till en ökad brottsuppklaring.

Kvalitetsprojektet har i sju brottskategorier granskatförundersökningar som lagts ned eller som inte inletts med beslutsgrunder som haft med bevisläget att göra. Till grund för slutsatserna i projektet ligger sju självständiga tillsynsrapporter. Granskningen visar att kvaliteteninom fem av sju brottskategorierär tillfredsställande,och att det inom de två övriga områdena finns förbättringsmöjligheter.