Åtal vid Vänersborgs tingsrätt för grova bedrägerier

Publicerad: 2013-02-28 09:27:00

Åtalet avser mycket omfattande hantering av datauppgifter via elektronisk kommunikation i avsikt att vilseleda enskilda personer och företag över stora delar av världen.
-Genomgående har den tilltalade försökt vilseleda personer eller organisationer att föra över pengar till honom eller någon annan i hans ställe. En förutsättning för det har varit en mycket stor datakunskap som möjliggjort brottslig verksamhet i många avancerade former, säger vice kammarchef Sune Johansson vid åklagarkammaren i Uddevalla.

Det har bland annat handlat om:

Omfattande hantering av kontokortsuppgifter som man kommit åt på ett olovligt sätt samtinköp av varor och tjänster med hjälp av dessa uppgifter.Omfattande företagsbedrägerier där företag har förmåtts att felaktigt betala för fakturor till konto som disponerats av den tilltalade eller konto som han haft tillgång till. På ett hittills okänt sätt har brotten varit möjliga genom attden elektroniska kommunikationen mellan företag påverkats.Omfattande hantering av s.k. nigeriabrev. Med nigeriabrevmenas att med hjälp av massutskick av försändelser förmå personer att anta erbjudanden i olika former och därefter betala för obefintliga varor, tjänster eller andra erbjudanden. Massutskicken förutsätter tillgång till stora mängder kontaktuppgifter som exempelvis e-postadresser och mobiltelefonnummer.Omfattandeanvändning av falska passhandlingar (brukande av falsk urkund) i syfte attinte avslöjasin rätta identitet bland annat i samband med penningtransaktioner av stora summor.

I åtalet yrkas att ca 2,2 miljoner kronor ska förverkas. Pengarna utgör utbyte av brottslig verksamhet som inte har kunnat knytas till någon särskild målsägande.

Förundersökningen omfattar ca 35000 sidor, bland annat1,8 miljoner e-postadresser och ca 15000 kontokortsuppgifter.