Överklagande till Högsta domstolen om narkotikabrott

Publicerad: 2013-02-22 09:28:00

Är innehav av nermald rotbark från växten Mimosa hostilis, som innehåller det narkotikaklassade ämnet DMT, att bedöma som narkotikabrott enligt svensk lag?
Det är frågan som riksåklagaren ställer sig i ett överklagande till Högsta domstolen av en friande hovrättsdom om narkotikabrott. Hovrätten fann att så inte var fallet. Enligt riksåklagarens uppfattning är den nermalda rotbarken inte längre att betrakta som en växt eller en del av en växt. Genom den bearbetning som har vidtagits med växten - blad har avlägsnats och barken har avskilts och malts ner - har man fått ett pulver som innehåller narkotika, vilket borde vara att betrakta som ett narkotiskt pulver. Eftersom det råder osäkerhet i rättstillämpningen om hur aktuellt preparat ska bedömas vore ett auktoritativt uttalande av Högsta domstolen i denna fråga av stort värde.