Verksamhetsplan för år 2013

Publicerad: 2013-01-02 21:51:00

Prioriterade områden för 2013 är bland annat brott mot barn, unga lagöverträdare, sexualbrott och grov organiserad brottslighet. En stor satsning sker också inom IT-området.

Åklagarmyndighetens verksamhetsplan beskriver viktiga åtgärder och prioriteringar för det kommande året. Planen utgör också underlag för att följa upp verksamheten.

År 2013 kommer i ännu högre grad än tidigare att präglas av samverkan med polisen. Samverkan ska öka i både det strategiska och operativa arbetet. Åklagarmyndigheten kommer också att följa och medverka i det arbete med en ny polisorganisation som nu påbörjas. Myndigheten ska vidare medverka till en bra överlämning av ekobrottsverksamheten till Ekobrottsmyndigheten så att den kan fortsätta att bedrivas effektivt.

Prioriterade områden är även för 2013 unga lagöverträdare, brott mot barn, sexualbrott, våld i nära relationer samt grov organiserad brottslighet. Stor vikt kommer att läggas på handläggning av ekonomiska vinster av brott.

Rättslig utveckling och tillsyn kommer att fortsätta vara viktiga inslag i verksamheten. En stor satsning sker också på IT-området.

Under 2012 inleddes ett arbete med att utarbeta etiska regler för åklagarverksamheten. Det arbetet ska fortsätta under året med mål att kunna ge vägledning och stöd åt all personal.