Information om Åklagarmyndighetens och Ekobrottsmyndighetens arbete med skattemål

Publicerad: 2013-07-24 07:28:00

Sedan HD i beslut slagit fast att det strider mot europarätten att en person åtalats och dömts för skattebrott om skattetillägg tidigare påförts har ett omfattande arbete påbörjats för att identifiera de ärenden där det kan finnas skäl att vidta rättelse.

Som en första prioritering har de ärenden identifierats där enskilda avtjänar eller avvaktar fängelsestraff. Arbetet i dessa ärenden sker genom ett samarbete mellan Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten.

Ekobrottsmyndigheten har tillsatt en grupp av åklagare och administrativ personal som med stöd av Skatteverket tar fram det underlag i form av stämningsansökningar, domar, beslut om skattetillägg och andra relevanta handlingar som behövs för ett ställningstagande.

I den här prioriterade gruppen av ärenden finns både sådana som avser lagakraftvunna hovrättsdomar som ska bedömas av riksåklagaren och sådana som avser lagakraftvunna tingsrättsdomar som handläggs på åklagarkammare. Denna senare grupp av ärenden som berör Åklagarmyndigheten kommer efter beredning att överlämnas till Åklagarmyndigheten från Ekobrottsmyndigheten och därefter överlämnas ärendet vidare till respektive åklagarkammare. På Åklagarmyndigheten kommer en mall tas fram för att underlätta arbetet med att upprätta ansökningar om resning och avge skriftliga förklaringar till domstolarna. Ekobrottsmyndigheten överväger en särskild organisation för handläggning av ärenden med tingsrättsdomar som vunnit laga kraft.

De första underlagen för bedömning av ärenden i den prioriterade gruppen har färdigställts och de första bedömningarna kan väntas under denna vecka. Därefter kommer arbetet att redovisas successivt. Den prioriterade gruppen omfattar 160-170 ärenden. Riksåklagaren har beslutat förstärka resningsfunktionen vid sitt kansli med ett nödvändigt antal åklagare för att hantera situationen. Av de uppgifter som kunnat inhämtas så här långt omfattar granskningen av enbart lagakraftvunna hovrättsdomar omkring 1 000 ärenden. Hur många av dessa som kräver åtgärder är idag omöjligt att säga.

Det kan förväntas att ett växande antal enskilda vänder sig till Högsta domstolen eller hovrätterna och ansöker om resning, vilket är det vanliga förfarandet. I dessa ärenden vidtar åklagarmyndigheterna inga självständiga åtgärder utan avvaktar domstolens besked. Det inhämtade underlaget kan då användas då myndigheterna avger skriftliga förklaringar i ärendena. Myndigheternas granskning tar sikte på att så långt som möjligt se till att felaktigheter rättas till.