Riksåklagaren överklagar dom för brott mot upphovsrättslagen (fildelning) till Högsta domstolen

Publicerad: 2013-05-08 15:33:00

Riksåklagaren yrkar strängare påföljd i överklagandet till Högsta domstolen i ett mål där en person dömts till dagsböter för brott mot upphovsrättslagen genom att spridit upphovsrättsskyddat material via fildelningstjänster på Internet.
En person har i hovrätten dömts till 160 dagsböter för brott mot upphovsrättslagen bestående i att han under knappt tio månaders tid vid 51 olika tillfällen olovligen framställt exemplar av 60 filmverk, att han momentant eller en kortare tid efter nedladdningen olovligen överfört 57 av filmverken till allmänheten samt att han därutöver olovligen överfört tre filmverk till allmänheten under en tid av minst en vecka och högst en månad från nedladdningstillfället.

Riksåklagaren yrkar strängare påföljd i överklagandet till Högsta domstolen.

-Frågan i målet är hur påföljden ska bestämmas vid flerfaldig och likartad brottslighet som begås vanemässigt. Såvitt jag kan se har Högsta domstolen inte tidigare uttalat sig angående detta, säger vice riksåklagare Kerstin Skarp.

Straffvärdet av det enskilda brottet ligger på bötesnivå och straffskalan omfattar böter eller fängelse i högst två år och straffstadgandet innefattar såväl uppsåt som grov oaktsamhet.

-Den typ av brottslighet som det här är fråga om är mycket vanlig och påföljdsfrågan är därför av stor betydelse, inte minst då den brottlighet som utreds av Nationella gruppen mot immaterialrättsbrott ofta består av återkommande och vanemässiga gärningar under längre tid, säger vice riksåklagare Kerstin Skarp.