Språkvårdspris till Åklagarmyndigheten

Publicerad: 2013-05-02 15:37:00

Åklagarmyndigheten har tilldelats Klarspråkskristallen 2013 för arbetet med att modernisera språket i gärningsbeskrivningarna, dvs. de beskrivningar av brotten som åklagarna använder i sina åtal.
Genom projektet "Ett modernare språk", som startade 2010, har språket i åklagarnas beskrivningar av i stort sett samtliga brott som finns i svensk rätt förnyats och förenklats. Målet har varit att både möta kravet på att texterna ska vara begripliga för vanliga människor och samtidigt juridiskt korrekta.

- Det bakomliggande syftet är att öka rättssäkerheten. Med åtal som är skrivna på ett modernt och enklare språk anpassat efter dem som ska läsa dem minskar risken för att de som berörs av ett brott inte fullt ut kan ta tillvara sina rättigheter, säger överåklagare Lennart Guné som initierade språkvårdsarbetet.

Många av de uttryck som hittills använts i gärningsbeskrivningarna är hämtade från lagtexter. Orden är svårförståeliga och ovanliga i vanligt vardagsspråk, men har en juridisk innebörd som enklare uttryck oftast saknar.

- Vi har lagt ned stor möda på att hitta ord och begrepp som inte påverkar den juridiska betydelsen, men som samtidigt är moderna och begripliga. Vi tycker själva att resultatet har blivit bra och vi är stolta över att Åklagarmyndigheten har tilldelats Klarspråkskristallen, säger chefsåklagaren Agneta Isborn Lind som lett den arbetsgrupp som tagit fram de nya formuleringarna.

Den 24 april 2013 blev de nya formuleringarna tillgängliga för alla åklagare, i och med att de gamla mallarna för gärningsbeskrivningar togs bort och de nya lades in i Åklagarmyndighetens ärendehanteringssystem.

- Genom att lägga in de nya texterna i åklagarnas IT-stöd säkerställer vi att förändringen slår igenom på bred front, säger IT-utvecklingschef Kristian Agneklev som slutfört införandet av de nya formuleringarna.

Exempel, brottet rån

Före:

TT har …TID+PLATS…, olovligen med tillägnelseuppsåt tagit ….GODS…till ett värde av ….ANTAL KRONOR…och anträffats på bar gärning. När MÄ i anledning härav sökt hindra TT, har TT satt sig till motvärn medelst hot som av MÄ uppfattats som trängande fara.

Efter:

TT har stulit (gods + ev. värde) från (MÄ = ägaren) och anträffats på bar gärning. (MÄ = ev annan än ägaren) skulle ta tillbaka stöldgodset. Då satte sig TT till motvärn genom att (beskriv hotet). Det hände (datum + plats). Hotet (var/verkade för MÄ vara) akut.

TT begick gärningen med uppsåt.

TT = Den åtalades namn MÄ = Brottsoffrets/målsägandens namn

Om Klarspråkskristallen

Klarspråkskristallen delas ut av Språkrådet till en myndighet, kommun eller ett landsting som arbetat för ett klart och begripligt offentligt språk. Läs mer på Språkrådets webbplats, se länk i högerspalten.

Juryns motivering

"Klarspråkskristallen 2013 tilldelas Åklagarmyndigheten för myndighetens välorganiserade och föredömliga arbete med att utforma klara gärningsbeskrivningar. Arbetet har resulterat i moderniserade och förenklade malltexter inom ett svårt och angeläget område där juridisk korrekthet är en förutsättning samtidigt som kraven på begriplighet är mycket höga. Åklagarmyndigheten har lyckats förena dessa ibland motstridiga krav."