Två f d medarbetare på teknikbolag åtalas för grov bestickning i Ukraina

Publicerad: 2013-05-31 15:21:00

Riksenheten mot korruption har i dag åtalat två f d medarbetare på det internationella teknikkonsultbolaget Sweco Environment AB för grov bestickning av en ukrainsk tjänsteman.
Brottet ska ha ägt rumi samband med en upphandling av vatten- och avloppsprojekt i flera städer i Ukraina. Värdet på de projekt som påverkats uppgick till cirka 30 miljoner kronor och finansierades via lån av Världsbanken och genom bistånd av SIDA.

Mutorna har bestått av en semesterresa för den ukrainska tjänstemannen och hans familj samt 3000 euro i fickpengar. I gengäld fick de tilltalade information om de övriga konkurrenternas anbud. Mutbrottet avslöjades av en s.k. whistleblower vid den ukrainska myndigheten, varpå muttagaren suspenderades från sin tjänst och anbudsförfarandet avbröts.

En av de tilltalade är rysk medborgare och han åtalas också tillsammans med en tredje person för grovt bokföringsbrott, eftersom det saknas löpande bokföring och räkenskapsmaterial i det bolag som inledningsvis bekostat mutorna. Den ryske medborgaren har sedan tillsammans med sin f.d. kompanjon på Sweco låtit kostnaden för mutorna hamna hos Sweco genom osann fakturering. Detta innebär att de har främjat att de osanna fakturorna felaktigt kommit att bokföras. Mutkostnaderna har felaktigt debiterats som nedlagd arbetstid.

Eftersom brottet riktats mot en utländsk myndighetsperson så klassificeras brottet som ett s.k. Foreign Bribery, vilket Sverige genom olika konventionsåtaganden åtagit sig att hjälpa till att motverka.

Riksenheten mot korruption har tillsammans med rikskriminalpolisens nationella korruptionsgrupp utfört omfattande och grundliga utredningsåtgärder mot det svenska bolaget Sweco. Därmed står det klart att andra personer än de åtalade kan uteslutas från delaktighet i bestickningen och dess finansiering.

Sweco har medverkat fullt ut i utredningen och bolaget ser mycket allvarligt på det inträffade. De tilltalades agerande har skett på ett sådant sätt att Sweco inte har kunnat förhindra eller upptäcka gärningen genom interna rutiner.

Riksenheten mot korruption ser mycket allvarligt på bestickningsbrottet eftersom de aktuella infrastrukturprojekten nu försenats avsevärt, vilket medfört negativa konsekvenser för den ukrainska befolkningen och övriga inblandade.