Årsrapport för Riksenheten för polismål

Publicerad: 2013-03-01 09:26:00

Inflödet av ärenden fortsatte att öka kraftigt under 2012. Trots det är balansläget gott och lagföringen i stort sett oförändrad. Handläggningstiderna har blivit kortare.
Av de nästan 10 000 brott som anmäldes till enheten under året avser 88 procent polisanställda. Därutöver handlägger enheten också misstankar om brott av åklagare, domare och vissa andra tjänstemän. Av integritetsskäl lyder därför Riksenheten för polismål direkt under riksåklagaren.

Knappt hälften av alla brott som kommer in är rubricerade som tjänstefel av polis. En annan stor kategori ärenden är misstankar om hastighetsöverträdelser med polisens tjänstefordon.

Poliser har ofta rätt och skyldighet att använda våld mot enskilda personer. De har också rätt att överskrida hastighetsbegränsningar vid brådskande tjänsteutövning. Därför skrivs många anmälningar av med motiveringen att det inte finns anledning att anta att ett brott har begåtts.

Arbetet vid riksenheten skiljer sig från verksamheten vid de allmänna åklagarkamrarna på många sätt. En viktig skillnad är t.ex. att alla anmälningar om brott bedöms av åklagare. Om man jämför lagföringen vid riksenheten med lagföringen vid de allmänna åklagarkamrarna måste man därför för de senare väga in samtliga polisanmälningar som sker till polismyndigheterna.

Uppmärksammade ärenden under 2012

Rapporten innehåller en beskrivning av principiellt viktiga samt uppmärksammade ärenden. Ett exempel är polisens användning av skjutvapen i tjänsten, där flera ärenden har varit aktuella under 2012.

Under året har åklagare vid riksenheten också ansökt om resning till fördel för Sture Bergwall (f.d. Thomas Quick). Sedan 2009 har åklagare vid riksenheten handlagt resningsärendena som rör Sture Bergwall.