RÅ överklagar inte hovrättens dom i målet om grov våldtäkt till Högsta domstolen

Publicerad: 2013-10-22 11:32:00

Enligt riksåklagaren kan en prövning av målet inte ge vägledning för rättstillämpningen, främst eftersom straffbestämmelsen om våldtäkt ändrats sedan den åtalade gärningen begicks.

Svea hovrätt frikände i en dom den 27 september de sex tilltalade som åtalats för grov våldtäkt och försök till grov våldtäkt för att ha haft samlag med en ung kvinna genom att ha utnyttjat att hon befann sig i ett hjälplöst tillstånd. I andra hand hade de sex tilltalade åtalats för sexuellt ofredande för att ha ofredat målsäganden på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet.

Hovrätten gjorde en annan värdering av bevisningen i målet än vad tingsrätten gjort och fann att målsäganden inte befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd. Enligt hovrätten var det inte heller styrkt att de tilltalade hade uppsåt att sexuellt ofreda målsäganden.

Högsta domstolen är i princip en renodlad prejudikatinstans, vilket innebär att det för att målet ska tas upp till prövning krävs att ett avgörande skulle ha betydelse för bedömningen av framtida mål som innehåller liknande frågor. Begreppet hjälplöst tillstånd i våldtäktsbestämmelsen har sedan den 1 juli 2013 tagits bort ur lagtexten och ersatts med det vidare begreppet "särskilt utsatt situation"samtidigt som rekvisitet "allvarlig rädsla" lagts till.

- Våldtäktsbestämmelsen i dess nya lydelse kan inte tillämpas i detta mål eftersom det är den lag som när den åtalade gärningen begicks som ska tillämpas. Eftersom lagen ändrats skulle ett avgörande av Högsta domstolen i denna fråga inte vara vägledande för rättstillämpningen, säger riksåklagaren Anders Perklev.

Bedömningen av om de tilltalade kan dömas för sexuellt ofredande är beroende av hur bevisningen i målet värderas. Beviskravets utformning och den fria bevisprövningen innebär att bevisfrågor generellt sett inte är lämpade för en prövning av Högsta domstolen. Oavsett om hovrättens bevisvärdering skulle kunna ifrågasättas finns enligt riksåklagare Anders Perklevs bedömning inget som talar för att en prövning av bevisfrågan i detta mål skulle vara vägledande för rättstillämpningen.

Eftersom ett avgörande av Högsta domstolen inte skulle vara av vikt för ledning av rättstillämpningen har riksåklagaren i dag beslutat att avstå från att överklaga hovrättens dom.