Åklagare ska granska samtliga skattebrottsdomar sedan den 10 februari 2009

Publicerad: 2013-09-20 10:17:00

Riksåklagaren har fattat beslut om att låta granska samtliga fall där personer dömts enligt skattebrottslagen och där domen kan stå i strid med förbudet mot dubbla förfaranden i skatteärenden. Där förutsättningar finns ska åklagaren ansöka om resning till förmån för den dömde. Granskningen omfattar cirka 2 000 domar och beslut.

Det var i somras som Högsta domstolen, HD, beslutade att den svenska regleringen med skattebrott och skattetillägg i två olika förfaranden mot en och samma person inte var förenlig med Europarätten. Det betyder att en person som påförts skattetillägg inte också får dömas för skattebrott avseende samma felaktighet (HD:s avgörande den 11 juni 2013).

HD har därefter beslutat att detta ska gälla också för tidigare domar om dessa har meddelats efter den 10 februari 2009 - då Europadomstolen ändrade sin tolkning av den enskildes skydd mot dubbelbestraffning (HD:s avgörande den 16 juli 2013).Resning till förmån för den dömdeDirekt efter HD:s beslut i juli tillsatte riksåklagaren en särskild grupp av åklagare från Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten, EBM, med uppdrag att med stöd av uppgifter från Skatteverket granska de domar där den dömde avtjänade fängelsestraff eller skulle påbörja avtjänandet.

Gruppen har nu granskat samtliga sådana domar, ungefär 170 stycken. Det har visat sig att det har funnits skäl för resning i ungefär en tredjedel av ärendena.Nästa steg: Samtliga ärendenRiksåklagaren har nu beslutat att som ett nästa steg ska åklagare gå igenom samtliga ärenden där personer lagförts eller straffats för brott enligt skattebrottslagen efter den 10 februari 2009. I de ärenden där åklagaren bedömer att det finns förutsättningar för resning med hänsyn till förbudet om dubbelbestraffning ska åklagaren ansöka om resning till förmån för den dömde, om denne samtycker till det och inte själv har ansökt om resning.

Ungefär 2 000 ärenden kommer att omfattas av denna granskning. I dessa ärenden ingår även strafförelägganden och åtalsunderlåtelser.

- Åklagarmyndigheten, EBM och Skatteverket kommer att samverka i denna ganska resurskrävande genomgång. Med hänsyn till det rättsläge som uppkom i och med HD:s beslut i juli är det dock viktigt från rättvisesynpunkt att alla ärenden gås igenom, säger riksåklagare Anders Perklev.