Årsredovisning 2013

Publicerad: 2014-02-21 09:58:00

Åklagarmyndighetens årsredovisning för 2013 har i dag överlämnats till regeringen. I redovisningen framgår att Åklagarmyndigheten redovisar även för år 2013 ett bra resultat och en god måluppfyllelse.

Den genomsnittliga tiden för att hantera ärenden har kortats ytterligare och balanssituationen är tillfredsställande. Andelen lagförda misstänkta personer är kvar på samma nivå som tidigare år. Även om inflödet minskar något sker också en utveckling av arbetet mot grov organiserad brottslighet, vilket kräver mer resurser. Under året har arbetet för att återta brottslig vinning fortsatt att utvecklas väl.

Under år 2013 har flera stora rättsliga frågor präglat Åklagarmyndigheten. En sådan var Högsta domstolens beslut om att det svenska förfarandet med dubbla sanktioner - både skattetillägg och åtal för skattebrott - strider mot Europakonventionens regler om dubbelbestraffning.

En annan uppmärksammad händelse under året var avslutet av resningsärendena som gäller Sture Bergwall/Thomas Quick. Den sista juli lades det sista öppna åtalet ner. Utfallet av ärendena har lett till olika initiativ till granskning av rättsprocessen både internt och genom en kommitté tillsatt av regeringen.

För nästa år ser förutsättningarna bra ut. Ekonomin är i balans och medger en verksamhet på oförändrad nivå. Resultaten är fortsatt goda och arbetsmiljön överlag är god. Arbetet med såväl rättslig som övrig utveckling fortsätter med oförminskade ambitioner. År 2014 kommer att präglas av ett organisationsarbete både inom Åklagarmyndigheten och i samverkan med polisen.