Handlingsplan från regeringen i arbetet mot exploatering av barn

Publicerad: 2014-02-24 12:06:00

För att stärka utredningsarbetet och öka lagföringen för barnsexhandel har Åklagarmyndigheten genomfört ett projekt om ökad lagföring i ärenden om resande i sexuella övergrepp mot barn.

Regeringen har även i dag lämnat ett samordningsuppdrag till Länsstyrelsen i Stockholm som leder Nationellt Metodstödsteam mot prostitution och människohandel (NMT) i det fortsatta arbetet mot exploatering av barn. Åklagarmyndigheten är en del i nätverket.

Uppdraget från Regeringen innebär att Länsstyrelsen i Stockholms län ska samordna och sprida kunskap och metoder i arbetet mot människohandel i Sverige. Åtgärderna blir utbildning av personal som jobbar med barn, samarbete med branscher inom turismnäringen och med andra länder samt att informera barn om vilket stöd och vilken hjälp de kan få. Som samverkande myndighet kommer Åklagarmyndigheten ingå i det fortsatta arbetet med Länsstyrelsen.

Rapporten från Internationella åklagarkammaren StockholmPå riksåklagarens uppdrag har tre kammaråklagare vid Internationella åklagarkammarenStockholm tillsammans med poliser och utredare vid Barnpornografigruppen vid Rikskriminalpolisen genomfört ett operativt projekt och lämnat en rapport om ökad lagföring i ärenden som rör resande i sexuella övergrepp mot barn, barnsexhandel.

Målet med projektet har varit att stärka och förbättra möjligheterna att upptäcka, utreda och att öka lagföringen i denna typ av ärenden. Syftet har bland annat varit att öka kunskapen om barnsexhandel, öka kompetensen att handlägga dessa ärenden, utveckla samarbetet med polisen och andra viktiga aktörer, både nationellt och internationellt samt att bilda ett nätverk för kunskapsutbyte. Brottsligheten avsersexualbrott begångna utomlands mot barn som saknar anknytning till Sverige av en gärningsman som har anknytning till Sverige.

Kritik mot SverigeBakomliggande faktorer till projektet är bland annat att denna typ av brottslighet blivit uppmärksammad i den allmänna debatten samtidigt som flera svenska personer under de senaste åren gripits utomlands för sådan brottslighet. FN:s barnrättskommitté har riktat viss kritik mot Sverige, där man uttalat att Sverige måste bli bättre på att arbeta förebyggande och långsiktigt mot barnsexhandel, att det internationella samarbetet måste förbättras och att de personer som begått dess brott utomlands åtalas när de återvänder till Sverige. Även ECPAT har riktat kritik mot den svenska regeringen och andra myndigheter för bristande åtgärder mot barnsexhandel. Rättsväsendet har i den offentliga debatten fått kritik för att det bedrivits för få förundersökningar om barnsexhandel och att för få förundersökningar lett till lagföring.

I rapporten konstateras att Sverige vid en internationell jämförelse med övriga länder i Europa förefaller ligga långt fram genom att ha avsatt särskilda resurser för bekämpningen av denna typ av brottslighet. Kunskapen om barnsexhandel är god inom barnrättsorganisationerna och Justitie- och Utrikesdepartementen samt att man samverkar med varandra och med rättsväsendet. Många nya initiativ har tillkommit både i Sverige och på EU-nivå för att arbeta mot barnsexturism och sexuella övergrepp på barn som sker via Internet, även om mycket återstår att göra.

Åklagarmyndigheten kommer att fortsätta att stärka och utveckla arbetet mot barnsexhandel genom bland annat följande åtgärder:

Bildandet av ett permanent nätverk med åklagare för kunskapsutbyte.Utbildning för polis och åklagare för att sprida kunskap om barnsexhandelsärenden, bland annat genom erfarenhetsseminarier.Förbättra och utöka internationella kontakter för snabbare utredning och lagföring i Sverige eller annat land. Arbetet sker bland annat genom Eurojust, Europol och genom nordiska polissambandsmän.Verka för att cirkuläret "Handläggning av ärenden rörande sexualbrott mot barn utomlands" som 1999 upprättats av enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt vid Utrikesdepartementet uppdateras.