Årsrapport från Riksenheten för polismål

Publicerad: 2014-03-03 12:08:00

Riksenheten för polismål har lämnat sin årsrapport till riksåklagaren. Ärendeinflödet har fortsatt att öka det senaste året, även om allvarligare ärenden har minskat något. Handläggningstiderna har minskat och lagföringen är i stort sett oförändrad.

Av de nästan 11 500 brott som anmäldes till enheten under året avser 94 procent polisanställda. Därutöver handlägger enheten också misstankar om brott av åklagare, domare och vissa andra tjänstemän.

Lagföring

Riksenhetens åklagare har utfärdat 42 strafförelägganden under år 2013. Strafföreläggandena motsvarar en dom och vinner laga kraft så snart den strafförelagda personen godkänner föreläggandet. Många av dem avser dataintrång - att polisanställda slagit på sig själva i polisens register vilket inte är tillåtet.

Antalet åtal under året uppgick till 117 stycken.

Under år 2013 har sammanlagt 76 domar meddelats där riksenhetens åklagare varit part.

Verksamhetsutveckling

Under året har åtgärder vidtagits för att utveckla verksamheten för att öka effektiviteten och enhetligheten. Den modernisering av verksamhetensom gjordes år 2012 har finslipats och konsoliderats under år 2013. Riksenhetens åklagare har vid sammankomster kommit överens om principer för hur centrala handläggnings- och rättsliga frågor ska bedömas. En ingående diskussion har till exempel förts om i vilken utsträckning förutredningsåtgärder bör vidtas och i vilket läge en förundersökning ska inledas. Syftet med diskussionerna har varit att öka enhetligheten i rättsliga frågor, såväl inom som mellan de personkategorier som handläggs vid riksenheten.

Internutredningar och särskilda utredningar

Organisationen för handläggningen av de så kallade internutredningarna/särskilda utredningarna är föremål för en ständigt återkommande diskussion. Det är en i grunden politisk fråga och det finns inte nu något förslag att skapa en särskild myndighet för denna verksamhet. Ingen initierad bedömare tror heller att verksamhetsresultaten skulle förändras med en annan organisation. Vi fortsätter att bedriva den åklagarverksamhet som vi anförtrotts med högt ställda ambitioner oavsett den organisatoriska lösningen.

Uppmärksammade ärenden

Även under år 2013 har riksenhetens åklagare handlagt ett antal fall som varit särskilt uppmärksammade i media eller haft principiell betydelse. I årsrapporten ges många exempel på sådana ärenden.