Överklagande till Högsta domstolen om sexuellt ofredande

Publicerad: 2014-11-24 08:29:00

Riksåklagaren har överklagat en friande dom om sexuellt ofredande. Riksåklagaren anser att hovrättens agerande utgör grovt rättegångsfel och att prövningstillstånd bör meddelas på grund av domvilla samt att domen bör undanröjas.

Efter undanröjandet av domen ska målet återförvisas till hovrätten för ny prövning.

En man åtalades för sexuellt ofredande bestående i att han upprepade gånger försökt få målsäganden att ha sexuellt umgänge med honom mot ersättning. Tingsrätten ogillade åtalet och i hovrätten yrkade åklagaren att mannen skulle dömas enligt åtalet.

Hovrätten - som avgjorde målet utan huvudförhandling - uttalar i sina domskäl att mannens agerande utgör försök till köp av sexuell handling av barn, men att åklagaren inte angett detta i sin brottsrubricering varför hovrätten var förhindrad att döma honom för det brottet.

För att döma någon för brottet försök till köp av sexuell handling av barn måste det framgå av åklagarens gärningsbeskrivning att målsäganden är under 18 år samt att fara för brottets fullbordan funnits, eller att sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten. Eftersom åklagarens gärningspåstående inte innehöll dessa moment har hovrätten i domskälen uttalat att den tilltalade begått ett brott han inte åtalats för och på grund av detta inte dömt honom för det brott han åtalats för.

Riksåklagaren tillägger att hovrättens agerande även kan strida mot artikel 6:2 i Europakonventionen, varför det från ett principiellt perspektiv vore värdefullt att Högsta domstolen också uttalar sig i frågan om vilket utrymme en domstol har att i domskälen behandla omständigheter som inte ingår i åtalet.