Överklagande till Högsta domstolen om sexuellt övergrepp mot barn

Publicerad: 2014-11-24 10:36:00

En person har av hovrätten dömts för att bland annat ha förmått en 12-årig flicka att via webbkamera utföra vissa sexuella handlingar på sig själv. Hovrätten har rubricerat dessa som utnyttjande av barn för sexuell posering.

Påföljden bestämdes till fängelse i ett år.Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och döma den tilltalade för bland annat grovt sexuellt övergrepp mot barn till ett längre fängelsestraff. Den fråga i målet som riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva är om straffbestämmelsen om sexuellt övergrepp mot barn i 6 kap. 6 § brottsbalken - som stadgar straffansvar för den som genomför en sexuell handling med ett barn under 15 år - omfattar en gärning som innebär att någon förmår en person under 15 år att utföra sexuella handlingar på sig själv.Enligt riksåklagaren dömer domstolarna på olika sätt när det gäller sådana här gärningar. Riksåklagaren menar att en prövning av överklagandet skulle vara av stor vikt för ledning av rättstillämpningen.