Resning i mål om spädbarnsmisshandel

Publicerad: 2014-11-25 12:55:00

Åklagare vid City åklagarkammare i Stockholm har i dag medgivit att ett åtal för grov misshandel ska ogillas. Ärendet rör en man som tidigare dömts i hovrätten för att ha utsatt sin dotter för yttre våld.

Svea hovrätt dömde 2009 en man för grov misshandel till fängelse i 4 år. Misshandeln bestod i att han utsatt sin dotter, som då var ca 2 veckor gammal, för yttre våld med följd att hon tillfogats omfattande skador i huvudet och på olika delar av kroppen. Målet handlade i stor utsträckning om hur de konstaterade skadorna hade uppkommit.

Högsta domstolen beviljade resning i målet i december 2013. Åklagarmyndigheten anhöll därefter om ett nytt yttrande från Socialstyrelsens rättsliga råd gällande de rättsmedicinska slutsatserna i målet. Av yttrandet framgick i huvudsak följande:

Det saknas vetenskapligt stöd för ett starkt hävdande att målsäganden lidit av rakit/benskörhet vid och närmast efter födseln, men denna möjlighet kan i praktiken inte uteslutas.

Det vetenskapliga stödet för att målsägandens skador skulle kunna förväxlas med rakit/benskörhet är begränsat.

Utifrån tillgängligt underlag kan det inte hävdas att någon av de bedömningar som gjorts fullt ut bevisar eller i praktiken utesluter misshandel eller någon alternativ hypotes.

Det råder osäkerhet om det vetenskapliga bevisläget kring shaken baby syndrome/abusive head trauma (SBS/AHT) samt även om de frakturer som tycks vara associerade med SBS/AHT. Det kan på goda grunder hävdas att det finns en kunskapslucka avseende dessa fynds diagnostiska betydelse.

- Efter att ha gått igenom yttrandet och ställt det mot de uppgifter som finns i målet har vi gjort den samlade bedömningen att bevisläget nu är sådant att det i en ny rättegång mot den tilltalades bestridande inte går att bevisa att han begått brott. En fällande dom kan alltså inte längre emotses. Med anledning av detta har vi idag till hovrätten medgivit den tilltalades ändringsyrkande om att åtalet för grov misshandel ska ogillas, säger kammaråklagare Daniel Suneson.

Det noteras att Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och Statens medicinsk-etiska råd (Smer) under våren 2014 har inlett ett gemensamt projekt om skakvåld, då dagens metoder för att bedöma om ett barns skador kommer sig av att barnet har blivit skakat eller inte är kraftigt ifrågasatta.