Rättsläget oförändrat när det gäller samlag med hiv-smittad

Publicerad: 2014-09-18 09:22:00

I ett nytt beslut hänvisar Högsta domstolen till en dom från 2004, där en man dömdes för framkallande av fara för annan.

Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett mål där riksåklagaren tidigare överklagat en friande hovrättsdom om en hiv-smittad man som haft oskyddade samlag med flera kvinnor (framkallande av fara för annan). Mannen stod under behandling för hiv-smittan och ingen av kvinnorna smittades av hiv.

Högsta domstolen meddelar bara prövningstillstånd om en prövning är viktig för ledning av rättstillämpningen. I beslutet hänvisar Högsta domstolen till en dom som man meddelade år 2004 (NJA 2004 s. 176). Omständigheterna i den äldre domen liknade dem i det nu aktuella målet. En hiv-smittad person, som stod under behandling, hade haft oskyddade samlag med flera olika personer. Ingen av personerna blev smittad av hiv. I den äldre domen fann Högsta domstolen att samlag utan kondom är en riskfaktor för smittspridning och att det förelåg fara för att hiv-smitta skulle överföras vid de oskyddade samlagen, trots att den tilltalade stod under behandling med s.k. bromsmediciner. Den tilltalade dömdes därför för framkallande av fara för annan.

Högsta domstolens beslut innebär att hovrättens friande dom inte kan anses vägledande. I stället är Högsta domstolens dom från 2004 fortfarande vägledande. Rättsläget har alltså inte förändrats.