Åklagarmyndigheten inleder en fördjupad analys av avslutade drograttfylleriärenden

Publicerad: 2015-12-17 11:41:00

På riksåklagarens begäran har Högsta domstolen beviljat resning och friat två personer som tidigare dömts för drograttfylleri på felaktig grund. Nu inleder Åklagarmyndigheten ett arbete med att närmare analysera hur myndigheten ska hantera andra avslutade drograttfylleriärenden där möjligen samma fel har begåtts.

Under 2012 uppmärksammande Åklagarmyndigheten att det fanns en risk för att personer dömts på felaktig grund i drograttfylleriärenden som gällde cannabis. I sådana ärenden åberopar åklagaren som regel utlåtanden från Rättsmedicinalverket för att styrka att en misstänkt har varit cannabispåverkad under körningen. Utlåtandena visade sig vara utformade på ett sådant sätt att de kunde feltolkas av åklagare och domstol.

När detta uppmärksammades påbörjades därför ett arbete med att övergripande gå igenom drograttfylleriärenden mellan 2008 och 2013. Det var under 2008 som Rättsmedicinalverket ändrade utformningen på sina utlåtanden. Genomgången var klar hösten 2014 och visade att vissa av de lagförda personerna endast hade haft en icke narkotikaklassad restprodukt av cannabis i blodet (se vidare förklaring nedan). Sammanlagt identifierades omkring 150 fall där lagföringen kan antas vara felaktig.

Riksåklagaren ansökte därefter, under våren 2015, om resning hos Högsta domstolen i två typfall av dessa ärenden. Den 16 december beviljades resning och de två personerna friades av HD.

- Utgångspunkten när fel skett i rättstillämpningen är att vi ska verka för att felen rättas till. När vi nu har fått HD:s bedömning av de två pilotfallen ska vi ta ställning till hur de resterande ärendena ska hanteras. Det finns en del juridisk-tekniska frågor att ta hänsyn till i samband med detta, säger riksåklagare Anders Perklev.

Bakgrund: THC-syra

I Rättsmedicinalverkets analyser av blodprov som tagits vid misstanke om drograttfylleri har i vissa fall enbart tetrahydrocannabinolsyra (THC-syra) påvisats. THC-syra är en så kallad metabolit (nedbrytningsprodukt) av det narkotikaklassade ämnet tetrahydrocannabinol (THC) som är den aktiva substansen i cannabis.

Förekomsten av THC-syra i blod kan utgöra bevis för att en person vid något tillfälle har brukat cannabis och därmed gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott. För att kunna döma för drograttfylleri krävs emellertid att det är utrett att föraren hade narkotika i blodet vid tidpunkten för själva körningen. Eftersom THC-syra, till skillnad från THC, inte är narkotikaklassat är de aktuella analysbeskeden normalt sett inte tillräcklig bevisning för drograttfylleri.

Om någon dömts, eller annars lagförts, för drograttfylleri på grund av sådana analysbesked talar mycket för att det har skett på felaktig grund. Att situationen uppstått beror sannolikt på att polis, åklagare och domstolar har feltolkat innehållet i analysbeskeden.

Presstjänsten010-562 50 20