Riksåklagaren överklagar dom om grovt insiderbrott

Publicerad: 2015-12-10 15:13:00

Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om påföljden för två tilltalade som dömts för grovt insiderbrott ska bestämmas till fängelse.

Hovrätten har dömt två män för grova insiderbrott. Den ena mannen dömdes för att efter att ha fått insiderinformation ha föranlett andra att förvärva finansiella instrument i SSAB. Den andre dömdes för att efter att ha fått insiderinformation för egen och annans del ha förvärvat finansiella instrument i samma bolag. Den obehöriga vinst som handeln föranlett uppgick till ca 525000 respektive ca 450000 kr. Hovrätten bestämde påföljden till villkorlig dom och dagsböter.

Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och bestämma påföljden för var och en av männen till fängelse. Enligt riksåklagaren är de grova insiderbrotten så allvarliga att påföljden ska bli fängelse, även om inte fängelsestraffets längd i sig utesluter villkorliga domar.

Högsta domstolen har i ett tidigare avgörande från 2008 uttalat sig om valet av påföljd vid insiderbrott. Vidare har Högsta domstolen under 2014 uttalat sig allmänt om påföljdsval. Enligt riksåklagaren vore det av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen ytterligare klargör rättsläget när det gäller frågan om påföljdsvalet vid insiderbrottslighet. Detta då domstolarnas praxis inte är enhetlig; Högsta domstolens tidigare avgörande tolkas på olika sätt. Vidare kan det förhållandet att EU under 2014 antagit nya rättsakter, vilka innebär en skärpt syn på marknadsmissbruk, ha betydelse för frågan om vilken påföljd som ska väljas.

Länk till överklagandet (pdf)

Presstjänsten010-562 50 20