Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar påföljden för köp av sexuell handling av barn

Publicerad: 2015-06-16 07:43:00

Ärendet rör en man som dömts för ett flertal olika sexualbrott till fängelse. Den del som riksåklagaren vill få prövad avser fem fall av köp av sexuell handling av barn. De riktar sig mot en 16 årig flicka med självskadebeteende som låtit sig utsättas för våldsamma och kränkande sexuella handlingar mot betalning.

Straffskalan för köp av sexuell handling av barn är böter eller fängelse i två år. När det som i detta fall är fråga om flerfaldig brottslighet är straffskalan böter eller fängelse i högst tre år. Hovrätten bedömde att straffvärdet för de fem brotten sammanlagt är fängelse i sex månader. Mot bakgrund av de mycket försvårande omständigheterna kring gärningarna anser dock riksåklagaren att straffvärdet ska uppgå till fängelse i minst två år.

Självskadebeteende bland barn och unga är ett växande samhällsproblem. Detta tar sig inte sällan uttryck i att barn "frivilligt" ställer upp på allehanda och ofta djupt kränkande sexuella handlingar mot någon form av betalning. Mot denna bakgrund är det enligt riksåklagaren av stor vikt att Högsta domstolen klargör hur straffet ska bestämmas när det gäller köp av sexuell handling av barn i sådana fall.

Överklagandet: ÅM 2015/3836 Köp av sexuell handling av barn m.m.

Kontakt:

My HedströmByråchef010-562 50 27

Presstjänsten010-562 50 20