Riksåklagaren begär resning i två ärenden om drograttfylleri

Publicerad: 2015-05-27 11:24:00

Riksåklagaren har i dag lämnat in två resningsansökningar till Högsta domstolen till förmån för personer dömda för drograttfylleri. Bakgrunden är att utlåtanden om förekomsten av narkotika i blodprov sannolikt har feltolkats.
Riksåklagaren begär resning i två ärenden om drograttfylleri

I Rättsmedicinalverkets analyser av blodprov som tagits med anledning av misstanke om drograttfylleri har i vissa fall enbart förekomst av tetrahydrocannabinolsyra (THC-syra) påvisats. THC-syra är en så kallad metabolit (nedbrytningsprodukt) av det narkotikaklassade ämnet tetrahydrocannabinol (THC) som är den aktiva substansen i cannabis.

Förekomsten av THC-syra i blod kan utgöra bevis för att en person vid något tillfälle har brukat cannabis och därmed gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott. För att kunna döma för drograttfylleri krävs emellertid att det är utrett att föraren hade narkotika i blodet vid tidpunkten för själva körningen. Eftersom THC-syra, till skillnad från THC, inte är narkotikaklassat är de aktuella analysbeskeden normalt sett inte tillräcklig bevisning för drograttfylleri. I de fall fällande domar har grundats på sådana analysbesked talar mycket för att domarna är felaktiga, såvitt de avser drograttfylleri. Att situationen uppstått beror sannolikt på att polis, åklagare och domstolar har feltolkat innehållet i analysbeskeden.

Problemet uppmärksammades för första gången 2012. Åklagarmyndigheten har via sitt intranät informerat om risken för feltolkning. Därefter har en genomgång gjorts av drograttfylleriärenden från åren 2008-2013 där Rättsmedicinalverkets analyser påvisat enbart THC-syra.

Sammanlagt har omkring 150 fall identifieras där lagföringen kan antas vara felaktig. Riksåklagaren begär nu resning i två typfall, för att få prövat i Högsta domstolen om förutsättningarna för att resning är uppfyllda. Om resning beviljas kommer Åklagarmyndigheten att överväga frågan om resning också för de återstående ärendena.

- Vi har återigen informerat samtliga åklagarkammare om risken för feltolkning av analysbeskeden och vi kommer även ta upp frågan med Rättsmedicinalverket för att säkerställa att likande fel inte inträffar igen, säger riksåklagare Anders Perklev.

Ladda ner resningsansökningarna:

Resningsansökning ÅM 2015-2161

Resningsansökning ÅM 2015-3773

Kontakt:

PresstjänstenTelefon: 010-562 50 20