Åklagaren begär att få förhöra Assange i London

Publicerad: 2015-03-13 08:00:00

Överåklagare Marianne Ny har i dag ställt en begäran till Julian Assanges advokater om Assanges samtycke till att förhöra honom i London och genomföra ett DNA-prov, så kallad topsning.

Om Assange ger sitt samtycke, kommer åklagaren inom kort att skicka en begäran om rättslig hjälp från Storbritannien om att få genomföra utredningsåtgärderna. Engelsk lag kräver att den som ska förhöras inom ramen för regelverket om internationell rättslig hjälp i brottmål också samtycker. En framställan kommer även att skickas till Ecuador om tillstånd att genomföra åtgärderna på landets ambassad i London.

Anledningen till att åklagaren nu valt att begära tillstånd att förhöra Julian Assange i London är att flera av de brott som han är misstänkt för preskriberas i augusti 2015, dvs. mindre än ett halvår framåt i tiden.

- Högsta domstolen i England beslutade i juni 2012 att Julian Assange skulle överlämnas till Sverige. Han har dock förhindrat överlämnandet genom att ta sin tillflykt till Ecuadors ambassad, säger överåklagare Marianne Ny.

- Min inställning har varit att formerna för ett förhör med honom på ambassaden i London är sådana att kvaliteten i förhöret skulle bli bristfällig och att han behöver vara närvarande i Sverige vid en eventuell rättegång. Den bedömningen kvarstår. Nu håller tiden på att rinna ut och jag bedömer därför att jag måste acceptera en kvalitetsförlust i utredningen och ta risken att förhöret inte för utredningen framåt, eftersom ingen annan åtgärd står till buds så länge Assange inte gör sig tillgänglig i Sverige, säger Marianne Ny.

I november 2014 beslutade Svea hovrätt att Julian Assange skulle vara fortsatt häktad i sin frånvaro. Hovrätten konstaterade också att utredningen stannat upp och uttalade att åklagarna inte fullt ut levt upp till skyldigheten att driva förundersökningen framåt.

- Vi har noga övervägt de synpunkter som hovrätten framfört och vi har under de två senaste månaderna gjort nya överväganden om hur förundersökningen bäst ska bedrivas. Detta har resulterat i det beslut som jag nu fattat, nämligen att försöka få tillstånd ett förhör i London. Det finns, som sagt, en osäkerhet i vart det kan leda, men jag har beslutat att ändå försöka genomföra förhöret eftersom preskriptionen närmar sig, säger Marianne Ny.

Om Julian Assange ger tillstånd till fortsatta utredningsåtgärder i London kommer de att genomföras av biträdande åklagaren i ärendet, chefsåklagare Ingrid Isgren, samt en utredare från polisen.

- Jag kan inte lämna någon mer information om de kommande utredningsåtgärderna; inte om när de kommer att äga rum eller andra praktiska detaljer, säger Marianne Ny.

Julian Assange har överklagat Svea hovrätts häktningsbeslut till Högsta domstolen, som nyligen begärt att riksåklagaren ska lämna ett yttrande som underlag för domstolens fortsatta handläggning.