Kommentar till ärende om polisingripande på sjukhus

Publicerad: 2015-11-26 13:55:00

Överåklagare Mats Åhlund kommenterar ett aktuellt ärende där en åklagares beslut har ifrågasatts. Ärendet gäller en man som avlidit i samband med ett polisingripande.

Chefsåklagaren Lena Lithner har drivit en förundersökning med anledning av att en person avlidit i samband med ett polisingripande på ett sjukhus i Västerås. Saken har uppmärksammats av Sveriges Radio.

Polisen har ibland rätt och ofta en skyldighet att använda våld för att genomföra en nödvändig tjänsteåtgärd. I det aktuella fallet var det fråga om att på begäran av sjukhusets personal betvinga en person som led av akut psykisk ohälsa som bedömdes kunde vara farlig för sig själv och för andra.

Åklagarens uppgift är att utreda om det i domstol går att bevisa att polisenagerat brottsligt. Om brottet kan bevisas är åklagaren skyldig att väcka åtal. Alla alternativa händelseförlopp måste då i praktiken vara helt uteslutna. Om brott inte kan bevisas är åklagaren skyldig att genast lägga ned förundersökningen.

I den aktuella utredningen har ett stort antal utredningsåtgärder vidtagits. Utlåtande har inhämtas från rättsläkare. Åklagaren fann sammanfattningsvis att det inte kunde bevisas att polisen ingripit på ett brottsligt sätt. Rättsläkaren bedömde dessutom att den man som var föremål för polisens åtgärder avlidit till följd av en olyckshändelse. Åklagaren lade därför ned förundersökningen.

Lena Lithner fick därefter del av en sjukhusrapport som innehöll uppgifter som kunde tolkas som nya. Förundersökningen återupptogs därför av den anledningen. Förundersökningen pågår fortfarande.

Åklagarens beslut och åtgärder ifrågasätts ofta alldeles oavsett innehållet i dessa. Vad som sägs i media av journalister och intervjuade personer behöver nödvändigtvis inte helt överensstämma med vad som framkommer i en förundersökning.

Då förundersökningen pågår kan Lena Lithner inte uttala sig om denna. Frågor kan ställas till mig som chef för Särskilda åklagarkammaren.

Mats Åhlund

Överåklagare

010-562 69 36