Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom avseende skattebrott

Publicerad: 2015-10-21 12:44:00

Såväl tingsrätten som hovrätten fann det utrett att den tilltalade i egenskap av företrädare för ett aktiebolag i bolagets skattedeklarationer uppsåtligen vid nio tillfällen under år 2011 lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket och att det till följd härav förelegat fara för att skatt (avgift) skulle undandras det allmänna med sammanlagt 95469 kr.

Enligt domstolarna utgjorde vardera oriktig skattedeklaration ett brott. Eftersom den undandragna skatten (avgiften) vid varje gärningstillfälle inte ens var i närheten av det för år 2011 gällande prisbasbeloppet om 42800 kr fann domstolarna - trots att det var utrett att gärningarna begåtts systematiskt och med ett skatteundandragande syfte - att gärningarna skulle bedömas som skatteförseelse. Då åklagaren uppgett att åtal för skatteförseelse inte var påkallat av särskilda skäl skulle åtalet ogillas. Hovrätten antecknade i sin dom att gärningarna dessutom var preskriberade.

Enligt riksåklagaren och Ekobrottsmyndigheten är det av intresse ur prejudikatsynpunkt att Högsta domstolen klargör hur gränsdragningen mellan skattebrott (2 § skattebrottslagen [1971:69]) och skatteförseelse (3 § samma lag) ska göras vid upprepad brottslighet, där gärningarna sedda var och en för sig hade varit att bedöma som skatteförseelse.

Kontakt

Byråchef My Hedström010-562 50 27

Presstjänsten010-562 50 20