Riksåklagaren: Riksenheten för säkerhetsmål förstärks

Publicerad: 2015-10-06 12:55:00

Riksåklagaren ger här en beskrivning av den roll som åklagarna på Riksenheten för säkerhetsmål har, samt redogör övergripande för resursfördelningen inom Åklagarmyndigheten i förhållande till Riksenheten.

Riksenheten för säkerhetsmål, den enhet inom Åklagarmyndigheten som handlägger samtliga mål och ärenden som utreds av Säkerhetspolisen, kommer inom kort att bemannas med en fjärde åklagare.Utökningen från tre till fyra åklagartjänster syftar till att säkra att enheten har tillräckligt med resurser på längre sikt.

På olika håll i media och i samhällsdebatten har det på senare tid rests en del frågetecken kring just resursförmågan hos Riksenheten för säkerhetsmål. Mot denna bakgrund vill jag passa på att klarlägga resursfördelningen inom Åklagarmyndigheten och kort beskriva den roll som åklagarna på Riksenheten för säkerhetsmål har.

Den 1 oktober 2014 genomgick hela Åklagarmyndigheten en organisationsförändring där den operativa åklagarverksamheten i Sverige delades in i sju geografiska områden och en nationell avdelning. Syftet var bland annat att öka flexibiliteten inom varje område och avdelning, för att bättre och mer effektivt kunna använda myndighetens resurser.

Riksenheten för säkerhetsmål ingår i den nationella åklagaravdelningen, tillsammans med Riksenheten mot korruption, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål samt Internationella åklagarkammaren Stockholm. På samtliga dessa enheter arbetar åklagare med en mycket stor kompetens och mångårig erfarenhet. Den nationella åklagaravdelningen har en gemensam budget som överstiger 100 miljoner kronor för 2015. Ingenting har visat att denna budget inte skulle vara tillräcklig.

I och med omorganisationen är det nu möjligt att snabbt omfördela resurser inom varje område och vid behov skjuta till åklagarresurser från en annan enhet vid tillfälliga arbetstoppar. Skulle det uppstå behov av att förstärka Riksenheten för säkerhetsmål sker detta genom att särskilt utsedda åklagare från Internationella åklagarkammaren Stockholm tillfälligt knyts till enheten. Denna flexibilitet skapar en trygg grund att stå på och gör att verksamhetens kvalitet kan garanteras även vid en hård arbetsbelastning.

Utredningarna på Riksenheten för säkerhetsmål har en särskild karaktär jämfört med ärenden vid vanliga åklagarkammare. Åklagares uppdrag är att leda förundersökningar, fatta beslut i åtalsfrågan och föra talan i domstol. Många ärenden vid Riksenheten för säkerhetsmål - som ofta baseras på underrättelser till Säpo - leder dock till att förundersökning aldrig inleds, och än färre leder till åtal. Poängteras bör också att Säpo, vid sidan om det brottsutredande uppdraget, även har ett viktigt brottsförebyggande uppdrag. I samband med dessa underrättelser har åklagaren en viktig rådgivarfunktion men har i sak ingen beslutanderätt.

På Riksenheten för säkerhetsmål arbetar mycket erfarna och kompetenta åklagare som jag har stort förtroende för. Att enheten nu också utökas med en extra åklagare gör att vi får ytterligare kapacitet. Sammanfattningsvis bedömer jag att vår organisation har tillräcklig kompetens och nödvändiga resurser att hantera de ärenden som kommer in till oss från Säpo.

Anders PerklevRiksåklagare

Presstjänsten010-562 50 20