Felaktiga lagföringar för drograttfylleri på grund av THC-syra ska rättas till

Publicerad: 2016-04-11 13:45:00

Riksåklagaren har beslutat att Åklagarmyndigheten ska verka för att felaktiga lagföringar för rattfylleribrott där någon kört med THC-syra i blodet ska rättas till.

En arbetsgrupp får i uppdrag att inventera de ärenden där personer har lagförts - genom dom, strafföreläggande eller beslut om åtalsunderlåtelse - för rattfylleri eller grovt rattfylleri på grund av THC-syra i blodet under perioden 1 januari 2008 - 31 maj 2015.

De aktuella ärendena ska sedan fördelas ut på åklagare, som ska pröva om det finns skäl för resning av domar, för resning eller klagan på strafförelägganden eller för att återkalla beslut om åtalsunderlåtelse.

Om det är fråga om en felaktig dom eller ett felaktigt strafföreläggande ska åklagaren kontakta den berörda personen och informera om sin bedömning och fråga hur personen ställer sig till detta. Om personen är positivt inställd till att åklagaren begär resning/klagar ska åklagaren göra det. Motsätter sig personen resning/klagan bör åklagaren inte vidta någon åtgärd.

Bakgrund

Riksåklagaren ansökte våren 2015 resning i två typfall av ärenden, där personer dömts för drograttfylleri för att de haft THC-syra i blodet. I december 2015 beviljade HD resning och friade de två personerna.

Skälet till riksåklagarens resningsansökningar var att det uppdagats att formuleringarna i analysbeskeden från Rättsmedicinalverket felaktigt kunde tolkas som att THC-syra ska betraktas som narkotika. THC-syra är emellertid en så kallad metabolit (nedbrytningsprodukt) av THC som är den aktiva substansen i cannabis.

Förekomsten av THC-syra i blod kan utgöra bevis för att en person vid något tillfälle har använt cannabis och därmed gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott. För att kunna döma för drograttfylleri krävs emellertid att det är utrett att föraren hade narkotika i blodet vid tidpunkten för själva körningen. Eftersom THC-syra, till skillnad från THC, inte är narkotikaklassat är de aktuella analysbeskeden normalt sett inte tillräcklig bevisning för drograttfylleri.

Läs beslutet i sin helhet

Kontakt

Biträdande tillsynschefSusanneKaevergaard,010-562 63 35

Presstjänsten 010-562 50 20