Rapport om äktenskapstvång

Publicerad: 2016-06-22 13:15:00

Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Göteborg har på regeringens uppdrag granskat samtliga avslutade ärenden om äktenskapstvång, försök och förberedelse därtill samt vilseledande till tvångsäktenskapresa. Granskningen har avslutats med en rapport, som nu har överlämnats till regeringen.

De huvudsakliga syftena med granskningen har varit att analysera varför åtal inte har väckts, att redogöra för vilken myndighetssamverkan som förekommit och behovet av att utveckla och höja kvaliteten i brottsutredningsverksamheten.

Granskningen har omfattat 48 ärenden avslutade senast den 30 april 2016. Den har visat att ärendena i huvudsak har handlagts på ett ändamålsenligt sätt och att nedläggningsbesluten med några få undantag varit riktiga. De vanligast förekommande brottsmisstankarna är äktenskapstvång och förberedelse till äktenskapstvång. Vid granskningen har framkommit att det är inte ovanligt att villkoren för att det ska vara brott, så kallade objektiva rekvisit, inte är uppfyllda. Det gäller inte minst förberedelse till äktenskapstvång i de fall där inga straffbara förberedelseåtgärder har vidtagits. Det kan exempelvis vara fråga om samtal och/eller rykten inom familjen om att gifta bort en familjemedlem. När det gäller äktenskapstvång kan det råda olika uppfattningar om ett äktenskap har ingåtts eller inte.

Den myndighetssamverkan som förekommit bedöms som tillfredsställande.

Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten har som mål att ta fram ett gemensamt metodstöd för myndigheternas personal.

Länk till rapporten (pdf)KontaktKammaråklagare Kristina Ehrenborg-Staffas, Utvecklingscentrum Göteborg010-562 71 11