Riksåklagaren kommenterar uttalande av Roger Haddad

Publicerad: 2016-06-10 12:32:00

Riksdagsmannen Roger Haddad har uttalat sig om hanteringen av ett ärende där en kvinna dödats av en person som hon tidigare anmält för hot och trakasserier. Personen hade varit anhållen i sin frånvaro men anhållandet hävdes.

Riksåklagare Anders Perklev:

"Fallet är djupt tragiskt och vittnar om behovet av att samhället på alla området gör sitt yttersta för att förebygga och förhindra våld mot kvinnor.

Roger Haddads uttalande kan inte uppfattas på annat sätt än att han är starkt kritisk till hur den ansvariga åklagaren handlagt den tidigare anmälan. Det är enligt min mening olämpligt att en ledamot av riksdagen uttalar sig på det sättet. Rättsväsendets hantering av enskilda ärenden ska vara skild från inflytande från den politiska makten. Så fungerar det i alla rättsstater och så bör det vara även i Sverige.

Ärendet har överlämnats till riksåklagarens tillsynsavdelning och kommer att bli föremål för granskning med stöd av rättegångsbalkens regler om högre åklagares tillsyn över lägre åklagares beslut. Härutöver finns möjlighet för regeringens och riksdagens egna tillsynsorgan JK respektive JO att, om de finner anledning till det, göra egna granskningar. Granskningar av detta slag fyller en viktig funktion, bland annat för att kunna ge vägledning om hur framtida ärenden ska hanteras.

Innan granskningen är färdig och det är klarlagt vad som förekommit i ärendet finns anledning att vara återhållsam med att dra slutsatser om vad som kan komma ut ur den processen. Hur rättsväsendet ska kunna förhindra våld mot kvinnor är en viktig diskussion som måste föras under seriösa former och med utgångspunkt från fakta."

Presstjänsten010-562 50 20