Förundersökning om Kommunals lägenhetsuthyrning läggs ned

Publicerad: 2016-05-24 06:53:00

Förundersökningen om misstanke om tagande respektive givande av muta vid fackförbundet Kommunals uthyrning av en lägenhet till statsrådet Margot Wallström läggs ner. Det har chefsåklagare Alf Johansson vid Riksenheten mot korruption idag beslutat.

- Av utredningsmaterialet kan brott inte styrkas. Ytterligare utredning bedöms inte förändra bevisläget på något avgörande sätt. Förundersökningen läggs därför ned, säger chefsåklagare Alf Johansson.

Det var i januari som uppgifter publicerades om att företrädare för fackförbundet Kommunal under tiden sensommaren 2014 - april 2015 försett statsrådet Margot Wallström med ett hyreskontrakt i en av förbundets fastigheter i Stockholm. En förundersökning inleddes eftersom det fanns anledning att anta att brott i form av givande respektive tagande av muta hade begåtts.

Förundersökning har gjorts med hjälp av Polisens nationella operativa avdelning. Ett 25-tal förhör har hållits och dokument har granskats.

Skäl till nedläggningen

För att det ska vara fråga om brott krävs att alla förutsättningar för straffrättsligt ansvar, så kallat rekvisit, kan bevisas föreligga. Enligt bestämmelserna om tagande respektive givande av muta (10 kap § 5a respektive § 5b brottsbalken) krävs, utöver uppsåt, att:

- någon som är arbetstagare eller utövar uppdrag- tagit emot, godtagit ett löfte eller begärt (för givaren gäller istället att denne lämnat, utlovat eller erbjudit)- en otillbörlig- förmån- för utövningen sin anställning eller uppdrag (det så kallade tjänstesambandet)

Förundersökning inleddes för att det av medieuppgifter fanns anledning anta att rekvisiten "uppdrag" och "utlovande/begärande/lämnande/mottagande" förelåg. Det vill säga att statsrådet hade fått ett hyreskontrakt till en lägenhet av Kommunal. Vad gäller rekvisitet "förmån" behöver en sådan inte ha ett ekonomiskt värde utan omfattar "varje förmån som normalt sett är av beskaffenhet att kunna utgöra ett verksamt bestickningsmedel" (SOU 1974:37 s.141). Ett hyreskontrakt, oavsett om det är tillsvidare eller tidsbegränsat, uppfyller dessa krav varför även det rekvisitet kunde antas föreligga.

För att ett "tjänstesamband" ska anses föreligga krävs att det dominerande sambandet mellan givare och mottagare ytterst kan hänföras till den verksamhet som bedrivs av mottagarens huvudman (se till exempel sidan 43 i propositionen "En reformerad mutbrottslagstiftning" 2011/12:79).

- Jag anser mig inte kunna bevisa det för straffrättsligt ansvar erforderliga tjänstesambandet. Inte heller finns det några ytterligare utredningsåtgärder som jag bedömer skulle kunna förändra bevisläget på något avgörande sätt. Därför lägger jag ner förundersökningen, säger Alf Johansson.

KontaktChefsåklagare Alf Johansson är tillgänglig idag för media fram till klockan 12, 010-562 53 63

Presstjänsten010-562 50 20