Överklagande till Högsta domstolen i fråga om utvisning

Publicerad: 2016-11-02 08:16:00

Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om en man som dömts för grov kvinnofridskränkning och misshandel av ett av sina barn ska utvisas ur Sverige.

En irakisk medborgare har dömts för grov kvinnofridskränkning och två fall av misshandel mot ett av sina fyra barn. Påföljden har bestämts till fängelse i ett år och två månader. Tingsrätten beslutade att utvisa mannen och förbjöd honom att återvända till Sverige inom fem år. Hovrätten upphävde beslutet om utvisning.

Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och bestämma att den dömde ska utvisas ur Sverige och förbjudas att återvända hit inom fem år.

Eftersom den tilltalade har varit bosatt i Sverige i mer än fem år krävs synnerliga skäl för att han ska utvisas. Vid bedömningen av om det finns synnerliga skäl är av betydelse den dömdes anknytning till Sverige, dennes levnadsomständigheter och hur allvarligt brottet är. Om den dömde har barn är det viktigt att beakta barnens behov av kontakt med den dömde och hur kontakten skulle påverkas av att den dömde utvisas.

I detta fall består den tilltalades anknytning till Sverige främst av hans familj, hans hustru och hans fyra barn, som också är bosatta i Sverige. Den tilltalade är dock dömd för våldsbrott mot såväl sin hustru som mot ett av barnen. Brotten har begåtts inför barnen. Enligt riksåklagaren är barnens behov av kontakt med sin far för närvarande begränsat. Denna omständighet satt i relation till den tilltalades i övrigt svaga anknytning till Sverige och de förhållandevis allvarliga och mycket integritetskränkande våldsbrott som han begått gentemot sin hustru och ett av sina barn samt den risk som finns för att han fortsätter att begå brott mot dessa innebär enligt riksåklagarens uppfattning att det föreligger synnerliga skäl att utvisa den dömde ur Sverige.

Enligt riksåklagaren skulle en prövning av överklagandet bidra till klargöranden och preciseringar av rättsläget och därmed vara av vikt för ledning av rättstillämpningen.

Länk till överklagandet (pdf)

KontaktHedvig Trost, byråchef 010-562 50 26

Presstjänsten010-562 50 20