Riksåklagaren vill att HD klargör att kroppsbesiktning får användas i syfte att utreda en misstänkts ålder

Publicerad: 2016-10-18 09:11:00

Riksåklagaren har i dag överklagat ett beslut där hovrätten har avslagit en begäran om kroppsbesiktning för att utreda om en misstänkt person är över eller under 15 år. Hovrätten menade att lagstiftningen inte tillåter att kroppsbesiktning, såsom tand- och skelettröntgen, används för att klarlägga åldern på den misstänkte. Riksåklagaren skriver i sitt överklagande att en sådan undersökning i många fall är helt avgörande för åklagarens möjlighet att utreda och lagföra brott.Därför menar riksåklagaren att det är viktigt att Högsta domstolen klargör hur reglerna om kroppsbesiktning ska tolkas.

Bakgrund

En person, som i sin asylansökan uppgett att han är 17 år, åtalades för stöld. Vid huvudförhandlingen i tingsrätten invände personen att han bara är 14 år och således inte straffmyndig. Tingsrätten ställde in huvudförhandlingen för att åklagaren skulle komplettera förundersökningen med en åldersbedömning. Det visade sig då att personen även är starkt misstänkt för flera andra brott som kan ge fängelse.

Åklagaren begärde att tingsrätten skulle besluta om kroppsbesiktning i form av tand- och skelettröntgen i syfte att utreda den misstänktes ålder. Tingsrätten avslog begäran. Åklagaren överklagade beslutet till hovrätten, som avslog åklagarens överklagande.

Riksåklagaren har nu överklagat hovrättens beslut och yrkat att Högsta domstolens ska förordna om kroppsbesiktning av den misstänkte personen i syfte att utreda åldern.

Enligt 2 kap. 6 § regeringsformen (RF) är var och en gentemot det allmänna skyddade mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Begränsningar i denna rättighet får endast medges om det finns stöd i lag (2 kap. 20-24 §§ RF). Bestämmelser om kroppsbesiktning inom ramen för en brottsutredning finns i 28 kap. 11 och 12 §§ rättegångsbalken. Enligt dessa bestämmelser får den som skäligen kan misstänktas för ett brott på vilket fängelse kan följa kroppsbesiktigas för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för brottet.

Enligt riksåklagarens uppfattning är den misstänktes ålder av stor betydelse för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för brottet. Det gäller framförallt för utredning av straffmyndighetsåldern, men även för utredning av de övriga åldersgränser som enligt brottsbalken är av betydelse för vilken straffrättslig reaktion ett brott ska leda till. Enligt riksåklagaren är kroppsbesiktning i syfte att utreda en misstänkts ålder således förenlig med det ändamål som lagstiftningen tillåter. På grund av brottlighetens allvar är ett beslut om kroppsbesiktning i detta fall heller inte oproportionerligt.

Möjligheten att besluta om kroppsbesiktning för att utreda en misstänkts ålder är i många fall helt avgörande för åklagarens möjligheter att utreda och lagföra brott. Det är därför av stort vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen prövar överklagandet.

Överklagandet

Kontakt:

Byråchef My Hedström 010-562 50 27

Presstjänsten010-562 50 20