Åklagarmyndigheten överklagar en kammarrättsdom till Högsta förvaltningsdomstolen

Publicerad: 2017-12-12 10:18:00

I en pågående förundersökning om grov våldtäkt, där gärningspersonerna är okända, begärde förundersökningsledaren att uppgifter om vilka ungdomar som varit inskrivna vid ett visst behandlingshem (HVB-hem) under september och oktober 2017 skulle tillföras förundersökningen. Syftet med begäran är att kunna identifiera de som kan misstänkas för brottet. Begäran avslogs.

Skälet till att begäran avslogs var att uppgifterna omfattas av socialtjänstsekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) samt att socialnämnden menade att den sekretessbrytande bestämmelsen i 10 kap. 23 § samma lag inte var tillämplig för de aktuella uppgifterna. Kammarrätten avslog Åklagarmyndighetens överklagande.

Enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Enligt 10 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen får uppgift som angår misstanke om ett begånget brott och som är sekretessbelagd enligt bland annat 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen lämnas till bland annat. Åklagarmyndigheten eller Polismyndigheten endast om misstanken angår brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år.

Socialnämnden och kammarrätten hänvisar till att det enligt tidigare praxis (RÅ 1989 ref. 7) inte är möjligt att lämna ut uppgifter av förevarande slag angående den som inte med fog kan misstänkas för brottet.

Åklagarmyndigheten har nu överklagat kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen. Enligt Åklagarmyndighetens uppfattning är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta förvaltningsdomstolen ytterligare klargör omfattningen av den sekretessbrytande bestämmelsen i 10 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen.

Länk till överklagandet (pdf)

Kontakt

Byråchef My Hedström010-562 50 27