Åklagarmyndigheten positiv till förslag om frivillighet

Publicerad: 2017-02-08 09:36:00

Sexualbrottskommittén föreslår en ny modell för sexualbrottslagstiftningen som i lagtexten utgår från att det är frivilligt att delta i en sexuell handling. I förslaget ställs också krav på att frivilligheten på något sätt ska ha kommit till uttryck. Åklagarmyndigheten ställer sig bakom grundtankarna men ser svårigheter i hur förslaget är utformat. Kravet på att frivilligheten ska komma till uttryck kan göra att gränsen mellan vad som är straffbart och inte straffbart blir oklar. Det kan också leda till att fler gärningar blir straffbara än vad som egentligen avsetts.

- Att ställa krav på att frivilligheten ska ha kommit till uttryck kan i praktiken bli svårt i en del situationer. Som förslaget är utformat framstår det som om det kan vara straffbart att begå en sexuell handling med den som deltar frivilligt men inte visar det, säger överåklagare Marianne Ny vid Utvecklingscentrum Göteborg.

I remissvaret som idag lämnats till Justitiedepartementet skriver Åklagarmyndigheten att dagens bevissvårigheter till stor del kommer att finnas kvar även med förslaget om en frivillighetsbaserad lagstiftning.

Utredaren föreslår även att ett oaktsamhetsansvar ska införas, vilket Åklagarmyndigheten är positiv till.

- Vi anser att om ett oaktsamhetsansvar införs kommer det sannolikt att leda till något fler fällande domar. Vi är också positiva till de förslag som syftar till att ge målsäganden ett bättre stöd under rättsprocessen, säger Marianne Ny.

Kontakt

Överåklagare Marianne Ny vid Utvecklingscentrum Göteborg 010-562 71 01.

Åklagarmyndighetens remissvar

SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten

Presstjänsten010-562 50 20