Riksåklagaren har fattat beslut i ett ärende om hur brott utomlands ska hanteras

Publicerad: 2017-02-21 12:40:00

Riksåklagaren har beslutat att inte begära regeringens tillstånd för åtal i ett ärende där ett par kommit till Sverige med ett gemensamt barn som är fött innan modern hade fyllt 15 år.

Socialtjänsten och Migrationsverket har var för sig anmält ett fall om misstänkt våldtäkt mot barn. Det rör sig om ett par från Syrien där mannen är född 1987 och kvinnan 1999. Paret gifte sig 2013 och kom till Sverige 2015 med ett gemensamt barn fött i februari 2014. Av förhör framgår att paret har haft samlag inom äktenskapet och att kvinnan måste ha blivit gravid då hon var 13 eller 14 år gammal. Kvinnan har uppgett att samlagen var frivilliga.

Enligt svensk lag är det straffbart såsom våldtäkt mot barn att ha samlag med någon som inte har fyllt 15 år. Det gäller även om barnet deltar frivilligt i samlaget.

Som huvudregel är svensk domstol behörig och svensk lag tillämplig endast för brott som har begåtts i Sverige. Det finns dock ett stort antal undantag från denna regel när det gäller allvarliga brott, bland annat våldtäkt mot barn. På så sätt är det möjligt att i Sverige lagföra exempelvis personer som reser utomlands för att utnyttja barn sexuellt, så kallad barnsexturism.

För att åtala ett brott som har begåtts utomlands krävs normalt tillstånd av regeringen, så kallat åtalsförordnande. Vid beslut om åtalsförordnande kan hänsyn tas till vilken anknytning till Sverige som brottet hade och övriga omständigheter. Enligt förarbetena till lagstiftningen ska åtalstillstånd beviljas mycket restriktivt om anknytningen till Sverige är svag.

Riksåklagaren konstaterar i sitt beslut att paret inte hade någon anknytning till Sverige innan de kom hit. Vid tidpunkten för gärningen hade mannen därför inte anledning att anpassa sitt handlande efter svensk lag. Inte heller omständigheterna i övrigt är sådana att de talar för att det enligt gällande rätt finns skäl att bevilja åtalstillstånd. Riksåklagaren avstår därför från att ansöka om åtalsförordnande hos regeringen.

- Det finns ingenting i förarbetena till lagstiftningen som talar för att det har varit avsikten att brott utomlands ska lagföras i Sverige i en situation som den nu aktuella. Samtidigt kan omständigheterna skilja sig åt och en bedömning måste därför göras i varje enskilt fall, säger riksåklagare Anders Perklev i en kommentar.

-Att ändra de principer som hittills gällt för hur brott utomlands ska lagföras i Sverige skulle kunna få långtgående konsekvenser för personer som har flytt hit, om de tidigare har levt i andra kulturer och med andra rättsliga traditioner. En förändring av principerna skulle därför kräva noggranna överväganden och bör inte ske på annat sätt än genom ny lagstiftning, säger Anders Perklev vidare.

Länk till beslutet.

Presstjänsten 010-562 50 20