Förundersökning om jaktförmåner nedlagd

Publicerad: 2017-07-12 06:39:00

Förundersökningen om mutbrott i samband med att förre finansministern Anders Borg och Handelsbankens förre vd deltagit i jakter bekostade av Holmen AB är nedlagd. De två och andra näringslivsföreträdare hade bjudits in av styrelseordföranden i Holmen AB.

Chefsåklagaren Alf Johansson vid Riksenheten mot korruption anser sig inte kunna bevisa att förmånerna varit otillbörliga och att brott därför inte kan styrkas.

Om beslutet

De anställningar eller uppdragsförhållanden som ärendet rör är sådana som vid mottagande av otillbörliga förmåner kan aktualisera ansvar för mutbrott.

Det som främst varit föremål för prövning i ärendet har varit frågan om mottagna förmåner kan anses ha varit otillbörliga.

Denna prövning påverkas dels av om det rör sig om mottagare inom offentlig eller privat sektor, dels vilken specifik typ av verksamhet och befattning som det i så fall rör sig om. Det finns därutöver ett antal förhållanden som, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, med olika styrka påverkar prövningen. Till dessa hör till exempel öppenheten kring förmåner, syfte, värde, personliga relationer, i vilken situation som förmån förekommit, skyddsintressen och förekomsten av samtycke från mottagarens huvudman.

Det har därvidlag förekommit uppgifter i media om att ansvar för företrädare för aktiebolag inte kan uppkomma om exempelvis styrelsens ordförande lämnat samtycke till mottagandet av en förmån och att det varit i fallet i aktuellt ärende. Vissa privata verksamheter, däribland bankväsendet, omfattas dock även av ett tydligt allmänt samhälleligt skyddsintresse. Samtycke till mottagande av förmåner inom sådan verksamhet har därför inte någon avgörande betydelse vid otillbörlighetsprövningen. Samtycket utgör emellertid en av flera omständigheter som ska beaktas vid den sammantagna bedömningen av vad som förevarit.

Beslut i frågan om otillbörlighet ska alltid göras utifrån en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet.

- Efter en sådan samlad bedömning av utredningen och kompletterande utredningsåtgärder har jag funnit att jag inte kan styrka brott. Jag ser inte heller några ytterligare utredningsåtgärder som skulle ha förutsättningar att kunna leda till ett annat beslut. Förundersökningen har därför lagts ner, säger chefsåklagare Alf Johansson vid Riksenheten mot korruption.

Kontakt

Alf Johansson är tillgänglig för media per telefon i dag onsdag, 010-562 53 63, klockan 10 - 12.

Presstjänsten

010-562 50 20