Riksåklagaren överklagar dom i narkotikaärende

Publicerad: 2017-07-13 13:43:00

Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar under vilka omständigheter narkotikabrott ska bedömas som synnerligen grovt. En man åtalades och dömdes i tingsrätten för synnerligen grovt narkotikabrott. Hovrätten bedömde gärningen som grovt narkotikabrott.

Enligt både tingsrätten och hovrätten är det utrett att mannen haft en central och bestämmande roll i en verksamhet som i stor omfattning bedrivit organiserad handel med kokain och cannabis. Den organiserade handeln har bestått i att mannen olovligen har förvärvat, innehaft, förpackat samt överlåtit större mängder narkotika av angivet slag. Han har även förmått andra att förvara och överlåta delar av narkotikan. En del av narkotikan har förvarats och sålts från en grillkiosk i Spånga.

Enligt domstolarna har mannen under den åtalade tiden (1 -28 juli 2016) hanterat drygt 1 kg kokain och drygt 700 gram cannabis. Han har därvid innehaft 956 gram kokain samt sålt kokain och cannabis vid 20 tillfällen. Två av överlåtelserna, som avsett 60 gram kokain och drygt 700 gram cannabis, har skett till andra narkotikaförsäljare. Enligt domstolarna står det klart att 928,7 gram av det kokain som togs i beslag skulle spädas ut med fenatecin före försäljning och att mannen varit införstådd med detta. Det är vidare utrett att verksamheten omsatt stora summor pengar, varvid 386 300 kr i kontanter samt halsband och armband i guld förverkats från mannen. Det är också utrett att mannen införskaffat fyra stycken krypterade telefoner i syfte att fortsätta verksamheten.

Tingsrätten, som fann att gärningen skulle bedömas som synnerligen grovt narkotikabrott, bestämde påföljden till fängelse i 7 år. Hovrätten gjorde samma bedömning som tingsrätten beträffande vad som var bevisat i målet. Enligt hovrätten skulle gärningen dock rubriceras som grovt narkotikabrott. Straffvärdet var enligt hovrätten fängelse i 5 år och 6 månader. Med beaktande av att den tilltalade varit häktad med restriktioner, bestämdes påföljden till fängelse i 5 år och 4 månader.

Skäl för överklagan

Riksåklagaren har nu överklagat hovrättens dom och yrkar att mannen ska dömas för synnerligen grovt narkotikabrott och, oavsett rubricering, att straffet ska skärpas.

Det synnerligen grova narkotikabrottet infördes den 1 juli 2016. Straffskalan är fängelse i lägst sex och högst tio år. För grovt narkotikabrott är straffskalan lägst två och högst sju år. Högsta domstolen har ännu inte prövat något mål som avser gränsdragningen mellan grovt och synnerligen grovt brott. Enligt riksåklagaren skulle en prövning av överklagandet bidra till klargöranden och preciseringar av rättsläget när det gäller frågan om gränsdragningen mellan grovt narkotikabrott och synnerligen grovt narkotikabrott. Det är också av vikt att Högsta domstolen uttalar sig om hur straffvärdebedömningen och straffmätningen i förhållande till tidigare praxis ska ske inom ramen för de respektive straffskalorna. Sammanfattningsvis skulle en prövning av överklagandet vara av stor vikt för ledning av rättstillämpningen.

Överklagandet

Kontakt

My Hedström, byråchef rättsavdelningen, 010-562 50 27

Presstjänsten

010-562 50 20